I. For Flix-selskapene: Generelle transportbetingelser

Oppdatert: 28.12.2023

1 Bruk av disse vilkårene

Transportvilkårene gjelder for transport av reisende i fjernbussnettet til FlixBus. Transportmiddelet er beregnet til persontransport.

1.1 Transportvilkårene gjelder for transport av passasjerer i nettverket til Flix SE (heretter også: «Flix») i samsvar med EU-forordning nr. 181/2011. Kjøretøyene brukes til passasjertransport. Så lenge tjenesten leveres av samarbeidspartnere (heretter også «Partnere»), skal deres generelle vilkår og betingelser for virksomheten og spesifikke regler og vilkår gjelde utelukkende. Disse finner du på partnernes nettsteder. Vær oppmerksom på at det er mulig at de kun er tilgjengelige på engelsk. Partnerne påtar seg ingen transportforpliktelser ved bruk av FlixBus-merket, med unntak av forbindelsene 96 Wien – Graz og X96 Wien flyplass – Graz, som drives av Dr. Richard Linien & co KG.

2  Rett til transport

2.1 Retten til transport består så lenge en transportavtale er blitt inngått.

2.2 Bestillingsbekreftelsen (jf. punkt 3.1) gir den reisende rett til en reise mellom start- og destinasjonssted. En senere på- eller avstigning er på grunn av lovbestemte bestemmelser ikke tillatt.

2.3 Ved bestilling om bord på kjøretøyet foreligger transportplikt kun når det er tilstrekkelig med ledige sitteplasser for hele strekningen.

2.4 Ved behovsstopp foreligger kun transportplikt når en reisebestilling er gjennomført fra eller til denne holdeplassen innen tilhørende forhåndsbestillingsfrist. Behovsstopp er merket som sådan i den aktuelle rutetabellen. De tilhørende forhåndsbestillingsfristene finnes i den aktuelle rutetabellen.

3  Billetter, transportkostnader

3.1 For transporten skal de fastsatte transportavgiftene betales. Til dette deles billetter ut fra Flix. Som reisebevis gjelder den fremvisbare bestillingsbekreftelsen i utskrevet eller elektronisk form (som PDF-fil) i kombinasjon med gyldig offisiell bildelegitimasjon fra den reisende. I tilfelle en bestilling om bord på kjøretøyene gjelder håndskrevet eller utskrevet kvittering samtidig som kjøpsbevis og bestillingsbekreftelse. Det genereres én billett per person og tur. Forbindelser med omstigning blir ansett som én tur. Ved bestillingen skal for- og etternavn på den reisende og eventuelt fødselsdato angis. Kontroll om det foreligger rett til transport skjer ved sammenligning av navnet til den reisende med bestillingslisten, som vises for føreren eller stasjonspersonalet på grunnlag av den aktuelle bestillingssituasjonen på mobiltelefonen. Dette skjer helst ved skanning av billettene.

3.2 Den reisende skal gjennomføre en bestilling før reisen begynner. Det er kun tillatt å gå inn i rommet for reisende i kjøretøyet med en gyldig bestillingsbekreftelse.

3.2.1 Reiser kan bestilles via nettportalene og de mobile smartphone-appene til Flix via telefon, i salgbyråer, om bord på kjøretøyene (til normal billettpris) og på noen busstasjoner med eget servicepersonale. En bestilling om bord på kjøretøyet er kun mulig hvis det fortsatt finnes tilstrekkelig med ledige sitteplasser for hele strekningen. Et kjøp på forhånd (internett, app eller byråer) anbefales derfor.

3.2.2 En bestillingsbekreftelse (bestillingsdata) blir lagret, kan hentes fra nettportalene og kan i tillegg ved behov sendes til den reisende via e-post.

3.2.3 Hver reisende med gyldig billett har rett på en sitteplass. Reisende med barn og personer med bevegelseshemming vil ha førsterett til å velge sitteplasser.

3.3 Kjøp av billett på internett:

3.3.1 Fremstillingen av produktene i nettbutikken – på internett og smartphone-appen – utgjør ikke noe rettslig bindende tilbud, men er en uforbindende nettkatalog med oppfordring om å angi tilbud via den mulige reisende. Ved å klikke på knappene ”Bestill”/”Til betaling” blir en bindende bestilling lagt i handlevognen med varer. Det genereres én billett per person og tur. Forbindelser med omstigning blir ansett som én tur. Bekreftelsen på innsendt bestilling skjer umiddelbart etter sending med en automatisk e-postbekreftelse. Transportavtalen opprettes først når Flix har godkjent bestillingen med en godkjenningsbekreftelse. Denne godkjenningsbekreftelsen kan skje sammen med den automatiserte e-postbekreftelsen eller separat etterpå.

3.3.2 Datakommunikasjon via internett kan etter dagens tekniske stand ikke ikke garanteres feilfri og/eller tilgjengelig til enhver tid. Det er ikke mulig å utvikle og drive dataprogrammer (programvare) og databehandlingsanlegg (maskinvare) som er helt fri for feil og utelukke alle uforutsigbarheter i sammenheng med mediet internett. Derfor gir Flix ingen garanti for kontinuerlig og uavbrutt tilgjengelighet av nettsidene og de tekniske systemet og kan heller ikke garantere disse. Spesielt kan det på grunn av de tekniske særegenhetene til internett ikke garanteres en tilgjengelighet av bestillingsmuligheten på internett til enhver tid. Det finnes ikke noe krav for å motta spare- eller kampanjepris hvis systemet på grunn av tekniske problemer først står til disposisjon ved et senere tidspunkt (f.eks. etter utløpet av en forhåndskjøpsfrist).

3.3.3 Det henvises til at når det gjelder fjernsalg, for eksempel transportavtaler som er inngått på internett, der foretakeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å gjennomføre tjenesten til et bestemt tidspunkt eller innenfor et nøyaktig angitt tidsrom – i motsetning til ved forsendelseshandel på nettet – finner de lovbestemte forskriftene om tilbakekallingsrett ingen anvendelse ved fjernsalgsavtaler. Våre betingelser for avbestilling blir uberørt av dette.

3.4 Betjente salgskontorer:

Salgsbyråer, billettsalg og kundeservice av FlixCompanies kan kreve et gebyr for å fullføre en bestilling eller avbestilling. Butikk serviceavgift belastes avhenger av butikkstedet.

3.5 Transportavgift:

3.5.1 Det foreligger ikke noe krav til at alle prisnivåer eller priskontingenter kan bestilles hos alle bestillingssteder. Spesielt kan spare- og kampanjepriser delvis kun bestilles på internett.

3.5.2 Befordringsvederlaget gjelder kun persontransporten, øvrige tjenester og ytelser som for eksempel reservering av sitteplasser og befordring av sykler, tilleggs- eller spesialbagasje må betales separat.

3.5.3 For reduserte avgifter finnes bestemte bestillingsforutsetninger. De offentliggjorte betingelsene er avgjørende i sammenheng med dette.

4  Ugyldige billetter

Den reisende er forpliktet til å fremlegge billetten og gyldig bildelegitimasjon innenfor rammen av stikkprøvebasert billettkontroll på oppfordring av medarbeidere av Flix-selskapene, med formål å kontrollere gyldigheten av billetten.

5  Økt transportavgift

5.1 En reisende har plikt til å betale en økt transportavgift hvis han befinner seg om bord på en tur for en transportør og verken har bestilt en plass for turen på forhånd eller ved innstigning i kjøretøyet.

5.2 Den reisende som påtreffes uten gyldig bestilling ved kontroll, er forpliktet til å angi sine korrekte personlige opplysninger og fremvise gyldig legitimasjon på forespørsel.

5.3 Den forhøyede transportavgiften er det dobbelte av normalprisen for den reisestrekningen som er tilbakelagt, likevel minst 60 EUR, pluss billettprisen for den reisende for reststrekningen frem til reisemålet. Hvis den tilbakelagte strekningen ikke kan bevises av den reisende, blir beregningen av den økte transportavgiften basert på utgangspunktet for forbindelsen.

5.4 Den økte transportavgiften skal betales straks, likevel senest innen 2 uker etter mottak av betalingsoppfordringen i tekstform. Etter utløp av denne fristen blir det for hver skriftlige betalingsoppfordring lagt til en administrasjonsavgift på 5 EUR, så fremt det ikke kan bevises fra den reisendes side at administrasjonskostnadene ikke er påført eller er påført i et lavere beløp. Flix-selskapene forbeholder seg retten til tiltak for ytterligere sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.

6  Rutetabeller

6.1 Det tas forbehold om endringer av tillatte og offentliggjorte reisetider, terminer, kjørestrekninger og turpriser av viktig grunn, spesielt for å implementere bestemmelser fra tillatelsesmyndigheter.

6.2 I den grad offentliggjorte forbindelser i rutetabellen er merket med merknaden ”forbeholdes tillatelse fra myndigheter”, er tillatelsesprosessen for den aktuelt angitte forbindelsen (tilslutningsforbindelse, holdeplass, reisedag, pris o.l.) ved offentliggjøring av rutetabellen som en forutsetning for opptaket av fremstilte kommunikasjonsforbindelse fortsatt ikke avsluttet.

6.3 Rutetabellendringer som blir virksomme etter avtaleinngåelsen og som ikke er transportørens skyld (slik som f.eks. lengre påvirkninger etter naturkatastrofer eller langsiktige anleggsplasser), gir ikke den reisende rett til pengeerstatning ved erstatningskrav, så fremt de bare i liten grad, dvs. opptil maksimalt 2 timer, avviker fra de opprinnelig avtalte avgangs- hhv. ankomsttidene. En betydelig rutetabellendring gir den reisende rett til kostnadsfri tilbaketrekning fra transportavtalen. Den reisende må i så fall henvende seg enten til kundeservice på telefon

 • Anrop fra Tyskland og Sveits (tysk fastnett): +49 30 300 137 300
 • Anrop fra Østerrike (østerriksk fastnett): +43 820 910 340
 • Anrop fra Italia (italiensk fastnett): +39 (02) 947 59 208
 • Anrop fra Frankrike (fransk fastnett): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Anrop fra Storbritannia (britisk fastnett): +44 1491 502156
 • Anrop fra Kroatia (kroatisk fastnett): +385 1 300 0803
 • Anrop fra Danmark (dansk fastnett): +45 35 15 40 55
 • Anrop fra Sverige (svensk fastnett): +46812411600
 • Anrop fra Polen (polsk fastnett): +48 22 307 93 34
 • Anrop fra Ungarn (ungarsk fastnett): +36 1 701 04 78
 • Anrop fra Romania (rumensk fastnett): +4 0373 808 000
 • Anrop fra Ukraina (ukrainsk fastnett): +38 044 228 1473*

eller via e-post til service@flixbus.no. Den reisende skal ikke ha påbegynt turen. Også de andre rettighetene til den reisende forblir uberørt.

7  Reisestart

7.1 De reisende blir anbefalt å innfinne seg ved avgangsstedet 15 minutter før avgang.

7.2 Hvis den reisende ikke skulle innfinne seg ved avgangsstedet ved tidspunktet for den planlagte avgangen, bortfaller kravet på transport, og den bestilte reisen kan gis til andre.

7.3 Hvis den reisende skulle være varslet via SMS, e-post eller på annen skriftlig måte om en forsinkelse av reisen, bortfaller retten til transport ved ikke-tilstedeværelse av den reisende først fra det forsinkede avgangstidspunktet som er angitt i SMS-en eller i e-posten.

7.4 Kontroll av om det foreligger rett til transport skjer ved sammenligning av navnet til den reisende med bestillingslisten, som vises for føreren eller stasjonspersonalet på grunnlag av den aktuelle bestillingssituasjonen på mobiltelefonen. Dette skjer helst ved skanning av billettene. I unntakstilfeller må den reisende ved en oppfordring om dette fremlegge overfor kjøre- og servicepersonalet en fremvisbar bestillingsbekreftelse i utskrevet eller elektronisk form (som PDF-fil) og en gyldig offentlig bildelegitimasjon (personbevis, pass og ev. visum).

8  Omstigninger

8.1 Som regel er den offenliggjorte linjetrafikken gjennomgående forbindelser. I enkelte tilfeller kan en omstigning være nødvendig.

8.2 Hvis det skulle forekomme en omstigning, garanterer Flix-selskapene videre transport til bestilt destinasjon. Hvis en tilknytningsbuss i unntakstilfeller ikke skulle vente på en forsinket tilbringerbuss, tilbyr Flix-selskapene en erstatningstransport. Denne kan i enkelte tilfeller også gjennomføres med reisebusser fra andre foretak, personbiler eller jernbane. En rett til et bestemt transportmiddel foreligger ikke. Ved stor avstand til destinasjonen eller manglende forventede alternative forbindelser, som først gjør det mulig med en videre reise neste dag, blir de reisende tilbudt en kostnadsfri overnatting på et middelklassehotell.

8.3 Bestemmelsen i avsnittet ovenfor gjelder kun for de tilfellene der en reisende har bestilt en gjennomgående forbindelse hos Flix innen én bestilling. Hvis gjesten bestiller enkeltstrekninger og selv stiller disse sammen til en omstigningsforbindelse, bærer han selv risikoen for å miste en tilknytning. En rett til en reservetransport eller hotellovernatting foreligger i dette tilfellet ikke. Flix eller Flix-selskapene vil likevel gjøre alle rimelige tiltak for å underrette de aktuelle reisende om alternative tilknytninger.

8.4 En omstigning til trafikktjenester som ikke utføres av Flix-selskapene, kan ikke garanteres.

9 Generelle plikter for de reisende

9.1 Anvisningene til kjøre- og servicepersonalet må følges.

9.2 Kjøre- og klargjøringspersonalet har autorisasjon til å bortvise åpenbart alkoholiserte personer eller personer som er narkotikapåvirket fra transporten. Det samme gjelder for reisende som av andre grunner utgjør en fare for sikkerheten til andre reisende eller som påvirker andre medreisendes velbefinnende i betydelig negativ grad. En rett til en erstatningstransport foreligger ikke i dette tilfellet.

9.3 Det er forbudt å røyke på bussen, og dette gjelder også for elektrisk sigaretter.

9.4 Kjøregjesten er ansvarlig for skader som han tilsiktet har forårsaket på bussen.

9.5 Reisende som med hensikt eller av uaktsomhet påfører bussen tilsmussinger, må betale et rengjøringsgebyr på minst 100 EUR til Flix-selskapene, der den reisende har rett til å påvise at en skade ikke er oppstått eller er vesentlig mindre enn det angitte faste beløpet.

9.6 Transportørene kan si opp transportavtalen umiddelbart hvis den reisende til tross for (muntlig) oppfordring forholder seg så forstyrrende at transportøren og/eller de andre reisende ikke lenger forventes å fortsette turen. Dette gjelder også når den reisende ikke overholder saklig begrunnede anvisninger (for eksempel sikkerhetsanvisninger). Transportøren har i dette tilfellet fortsatt rett til billettprisen. Et unntak er ved sykdomsbetinget frafall av en reisende med smittsom sykdom etter § 3, 1. ledd nr. 2 i VO-ABB. I dette tilfellet har den reisende rett til full refusjon av billettprisen.

9.7 Alle reisende er innenfor rammen av lovbestemte bestemmelser forpliktet til å bruke sikkerhetsbeltene, i den grad bussen er utstyrt med dette.

9.8 Ved pauser/stopp eller politikontroller skal de reisende forlate bussen på oppfordring fra kjøre- og servicepersonalet. Den reisende er ved pauser forpliktet til å overholde den angitte pausevarigheten fra kjøre- og servicepersonalet. Kjørepersonalet har rett til å kjøre videre hvis en reisende etter utløp av pausetiden som er angitt, ikke er kommet tilbake til bussen og er ikke ansvarlig for fravær av en passasjer etter utløp av den angitte pausetiden.

10 Spesielle plikter for de reisende ved internasjonale forbindelser

10.1 Den reisende er ved grensepasserende transport alene ansvarlig for å overholde alle lover og reguleringer knyttet til nødvendige reisedokumenter, visum, utenlandsk valuta, toll og helseforskrifter. FlixBus er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser på grunn av manglende overholdelse av passasjerene av slike lover og forskrifter, selv om disse endres etter bestillingen.

10.2 Hver reisende er ved grensekryssende transportansvarlig for å ha med seg alle nødvendige reisedokumenter og for å overholde lovene i hvert land som de ønsker transport fra, gjennom eller til.

10.2.1 For borgere fra EU, Norge og Island godtas det nasjonale ID-kortet som reisedokument, mens borgere av alle andre nasjonaliteter må ha pass.

Nærmere bestemt inkluderer dette ikke: oppholdstillatelse (som ikke tillater grenseoverganger), førerkort, biblioteks-ID-kort, student-ID-kort, helseforsikringskort og lignende dokumenter.

10.2.2 Det anbefales at passasjerer uavhengig sjekker innreise- og reisekravene til destinasjonslandet/reiselandene ved å kontakte de relevante ambassadene eller konsulatene og ved å gå til nettstedet europa.eu på: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus er ikke ansvarlig for konsekvenser som oppstår ved at de nødvendige dokumentene og identifikasjonspapirene til den reisende ikke medbringes.

10.3 Hver passasjer må gi kjøre- eller servicepersonell de nødvendige reisedokumentene for grenseoverskridende trafikk før hver tur med en langdistansebuss. Dette er underlagt en flyktig kontroll av sjåføren eller servicepersonalet.

10.4 FlixBus forbeholder seg retten til å nekte den reisende å være med   hvis vedkommende ikke kan forelegge reisedokumenter i henhold til avsnitt 10.2.1.

10.5 I tilfelle 10.4 er FlixBus ikke forpliktet til å refundere billetten helt eller delvis eller å yte en annen form for godtgjørelse.

10.6 For å gjøre tollbehandlingen hurtigere, skal pålagt bagasje ikke være låst.

10.7 Den reisende er forpliktet til kun å medbringe tollfrie varer etter type og mengde.

11 Barn og mindreårige

11.1 Småbarn mellom 0 og 3 år kan bare reise i småbarnseter. Disse skal under reisen festes med de setebeltene som er anbrakt i bussen. Småbarnsetene må festes med topunktseler og skal medbringes når man reiser med småbarn.

11.2 På alle nasjonale og internasjonale forbindelser blir barn og mindreårige under 10 år kun transportert, dersom de under reisen ledsages av en voksen person.

11.3 Barn og mindreårige mellom 10 og 14 kan bare reise uten ledsagelse dersom en person med foreldremyndighet i løpet av bestillingsprosessen har bekreftet skriftlig at den mindreårige er i stand til å reise alene og uten tilsyn. Flix, Flix-selskapene og deres partnerbedrifter påtar seg uttrykkelig ingen tilsynsplikt overfor den mindreårige. Alenereisende barn kan ikke transporteres på nattforbindelser og over nasjonale grenser. I tillegg er alenereisende barn utelukket fra reiser med overgangsforbindelser.

11.4 Ungdommer fra og med 15 år kan reise alene. Ved internasjonale forbindelser må personen med foreldremyndighet garantere at ungdommene har med seg alle nødvendige dokumenter og legitimasjonspapirer som trengs for å passere grensen (jf. punkt 11.2).

11.5 Barn reiser til en redusert takst. Dette gjelder for barn og mindreårige under 15 år. Hvis en tilbudspris ligger under den reduserte prisen, vil barnet automatisk få den billigere prisen.

12 Passasjerer med funksjonshemning eller begrenset bevegelighet

12.1 I prinsippet blir alle personer transportert, uavhengig av om de har en funksjonshemning eller begrensninger i sin bevegelighet. Personer med funksjonshemning eller med begrenset bevegelighet vil fra FlixBus være sikret den bistand som i henhold til vedlegg I a og b i forordning (EU) 181/2011 ligger under transportørens ansvarsområde.

12.1.1 Innenfor Tsjekkia reiser personer med funksjonshemning eller begrenset bevegelighet til en redusert takst, såfremt de kan fremvise et gyldig ZTP- eller ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia

12.2 Ledsager samt blindeførerhund og ledsagerhund for funksjonshemmede

12.2.1 En ledsager transporteres gratis når vedkommende kan bevise behovet for konstant ledsagelse. Beviset skjer ved fremvisning av tilhørende dokument ved starten av reisen, der nødvendigheten for kontinuerlig ledsagelse er angitt, i Tyskland er dette beviset for alvorlig funksjonshemmede eller en attest fra en spesialistlege.

12.2.2 For å sikre at transport av person med funksjonshemning eller bevegelsesbegrensninger samt vedkommendes ledsager kan utføres, er det nødvendig at passasjeren på forhånd informerer oss om sitt behov. (jf. punkt 12.5.3).

12.2.3 Blindeførerhunder og ledsagerhunder for funksjonshemmede som må tas med av personer med funksjonshemning, transporteres uten ekstra kostnader, såfremt det fremvises et gyldig legitimasjonskort for funksjonshemmede eller et tilsvarende sertifikat (jf. 12.2.1). Disse dyrene er unntatt fra plikt til å bære munnkurv.

12.2.4 For å sikre at transport av en ledsager- eller førerhund kan gjennomføres, er det nødvendig at passasjeren på forhånd og senest 36 timer før reisens begynnelse informerer kundeservice om sitt behov over telefon.

12.3 Stoppesteder/buss-stasjoner

Flix-selskapene har ingen innflytelse over den infrastrukturelle tilstanden og tilretteleggingen for funksjonshemmede på de benyttede stoppestedene og buss-stasjonene, og kan derfor ikke gi noen garanti for deres tilstand. Ansvaret for dette ligger hos den som driver den aktuelle stasjonen.

12.4 Nekting av transport

12.4.1 Skulle det på grunn av utformingen av kjøretøyet eller infrastrukturen, inkludert av buss-stasjoner og stoppesteder, ikke være fysisk mulig å gå på, av eller transportere funksjonshemmede personer eller person med begrenset bevegelsesmulighet på en sikker og operasjonelt gjennomførbar måte, tas det forbehold mot å gjennomføre en reservering, utstede en billett eller på annen måte stille kjøretøyet til disposisjon, eller ta personen om bord i kjøretøyet. I så fall vil den aktuelle personen informeres om andre akseptable transportalternativer med en tjeneste fra Flix-selskapene.

12.4.2 På grunn av kjøretøyets utforming, vil en transport for tiden kun være mulig når personer med funksjonshemning eller bevegelsesbegrensninger er i stand til på egen hånd å komme seg inn i kjøretøyet uten hjelp fra fremmede. Passasjeren kan forlange å bli ledsaget etter eget valg av en annen person, som er i stand til å yte den nødvendige hjelp til den funksjonshemmede person eller personen med begrenset bevegelighet, så grunnene faller bort. En slik ledsager transporteres uten ekstra kostnader; såfremt det lar seg gjøre, blir ledsageren tildelt en sitteplass ved siden av den funksjonshemmede eller personen med begrenset bevegelighet.

12.4.3 Den aktuelle passasjer vil bli informert omgående og på forespørsel skriftlig innen fem virkedager etter anmodningen om grunnene til nektelse av transport.

12.4.4 Dersom transport av en passasjer med funksjonshemning eller begrenset bevegelighet blir prøvet og billett utskrevet og denne passasjeren likevel blir nektet transport, har både passasjeren og ledsageren følgende valg: (a) erstatning av billettprisen og eventuelt så tidlig som mulig en gratis transport til det første utgangspunktet som ble angitt i transportavtalen, eller (b) så fremt det lar seg gjøre, fortsettelse av reisen eller viderereise med endret rute av en passende alternativ transporttjeneste til det bestemmelsesstedet som er angitt i transportavtalen.

12.5 Medtakelse av rullestol hhv. ganghjelpemidler

12.5.1 Passasjerer med funksjonshemning eller bevegelsesbegrensning har krav på vederlagsfritt å kunne ta med rullestol eller ganghjelpemidler i bussens lasterom. Rullestolene må av sikkerhetsgrunner være foldbar og uten elektriske drivenheter.

12.5.2 Ut over dette må alle rullestoler som skal benyttes i passasjerrommet, uavhengig av produksjonsdato, ha tilgjengelig festepunkter for sikring, såkalte kraftknuter, etter DIN 75078-2 og en produsentfrigivelse etter DIN EN 12183 eller 12184. Oppfyllelse av ovennevnte normer for transport skal bekreftes før booking av det oversendte skjemaet. (jf. punkt 12.5.4).

12.5.3 For å prøve transportmuligheten blir passasjeren bedt om å meddele den nøyaktige utformingen av rullestolen eller andre ganghjelpemidler før bookingen fra og med 14 dager og senest 7 dager (ved transport i passasjerrommet) hhv. 36 timer (ved transport i lasterom) over telefon til kundeservice før reisens begynnelse.

12.5.4 Passasjeren forsikrer at rullestolen er funksjonsdyktig og i slik teknisk stand at den kan benyttes sikkert under reisen. Rullestolen er i samsvar med de aktuelle offisielle sikkerhetskrav. Transport i rullestol kan nektes når vesentlige holdepunkter taler for at en sikker transport ikke er mulig eller er tvilsom. Transportøren fraskriver seg ansvar for skader som kan tilskrives en mangelfull teknisk tilstand av rullestolen.

13 Sitteplassreservering

13.1 Bestilling av en sitteplassreservering

13.1.1 På noen FlixBus-reiser kan et spesifikt sete reserveres ved bestilling på våre nettsteder, partnerbyråer eller billettkontorer hos FlixCompanies. Tilgjengelighet og reservasjonsgebyr varierer avhengig av rute, linje, sete, kategori (midtgang, vindu, rad eller bord) og tidspunkt for bestillingen.

13.1.2 Bestilling av sitteplassreservering godkjennes ved at du henviser til bestillingsbekreftelsen. Ved bestilling for flere personer er ikke sitteplassreserveringene personbundet, dvs. at de enkelte personene i bestillingen ikke er tilordnet noen bestemte sitteplassreserveringer.

13.1.3 Det er ingen krav om å foreta en (betalt) setereservasjon. Hvis ingen setereservasjon er gjort og ingen automatisk setetildeling ble gjort av systemet, kan passasjeren fritt velge et sete i et definert område når reisen starter. I så fall kan det ikke garanteres at familier og grupper kan sitte sammen. Men det garanteres at enhver kunde vil få en sitteplass i bussen.

13.2 Innskrenkninger i sitteplassreserveringen

13.2.1 Når kunden unnlater å komme til bussen til rett tid, vil kundens krav på sitteplass og befordring gå tapt. FlixBus er i så fall berettiget til å tildele den aktuelle billetten til en annen i henhold til artikkel 7.2. Derfor anbefales det ved sitteplassreservering å innfinne seg på busstoppet senest 15 minutter før avreise.

13.2.2 I alminnelighet er det kun personer med en sitteplassreservering som har rett til å innta en reserverbar sitteplass. FlixBus kan ut fra driftsmessige eller sikkerhetstekniske grunner tildele sitteplasser på nytt, også etter avreisen. Dette kan forekomme når gravide, mindreårige, alenereisende barn eller personer med bevegelseshemming for viderereise er anvist en annen plass og ingen tilsvarende plasser står til disposisjon. I så fall følges anvisningene fra bussjåføren. Ny tildeling av sitteplasser skal gjennomføres uten hensyn til rase, religion, hudfarge, nasjonalitet eller kjønn.

13.2.3 Hvis det foretas en endring av sitteplassreserveringer og det ikke kan tildeles noen sitteplass i den bestilte kategorien eller en høyere kategori, kan den reisende kreve reserveringsgebyret tilbakebetalt.

13.2.4 Ved innstillinger og forsinkelser i henhold til artikkel 16, blir gebyret for sitteplassreservering refundert.

13.2.5 En refusjon gjennomføres ikke når den reisende ikke har kommet, eller sitteplassen ble tildelt eller gitt vederlagsfritt.

13.3 Avbestilling og ombooking

Gebyret for en sitteplassreservering refunderes ved kansellering eller ombooking av reiser, så fremt sitteplassen ikke er tildelt vederlagsfritt. Bestemmelsene i paragraf 5 i bestillingsvilkårene gjelder. Ved kansellering av en reise kan sitteplassreserveringer overføres til andre personer med lik bestilling.

13.4 Bestilling av en ekstra sitteplass

13.4.1 Bestemmelser som gjelder, er: 13.1 til 13.3.

13.4.2 En ekstra sitteplass medfører ikke noen ytterligere befordringskrav i relasjon til ledd 2.2. Derfor er det ikke tillatt å overlate den til en annen person uten gyldig billett.

13.4.3 Gebyret for det tilgjengelige setet styres av gjeldende priser for gyldig billett. Punkt 13.1.1. gjelder også setereservasjonsgebyret for det ekstra setet.

14 Transport av gjenstander

14.1 Bagasje:

14.1.1 Inkludert i billetten er ett kolli bagasje per reisende, med en maksimal størrelse på 80 x 50 x 30 cm per kolli. Små avvik er tillatt når det totale omfanget på bagasjen ikke overskrider 160 cm med høyde, bredde og lengde. Hver reisende kan ta med inntil en bagasjeenhet på maksimalt 20 kg uten ekstra kostnader. Som bagasje regnes kofferter og vesker. Unntak gjelder for tursekker. Vær oppmerksom på at på enkelte av våre ruter kan det forekomme unntak angående retningslinjene for bagasje. Disse blir eventuelt oppgitt under bestillingsprosessen og på utstedt billett.

14.1.2 Ekstra bagasje

14.1.2.1 I enkelte tilfeller, hvis det er tilstrekkelig kapasitet, kan man ta med ett ekstra kostnadspliktig kolli (ekstra bagasje) med maksimalt mål på 80 x 50 x 30 cm og en vekt på maksimalt 20 kg. Også for ekstra bagasje er mål med små avvik tillatt, så fremt det totale omfanget på bagasjen ikke overskrider 160 cm. En generell rett til transport på mer enn ett kolli foreligger ikke. Vær oppmerksom på at på enkelte av våre ruter kan det forekomme unntak angående retningslinjene for bagasje. Disse blir eventuelt oppgitt under bestillingsprosessen og på utstedt billett.

14.1.2.2 Ekstra bagasje må bestilles på forhånd. Bestillingen kan gjøres på nett i bestillingsprosessen, via telefon eller på nett via Administrere bestillingen min etter billettkjøpet. Hvis det er nok plass i bagasjerommet på bussen, og ekstra bagasje ikke er bestilt på forhånd, kan dette kjøpes direkte hos bussjåføren. Det er bussjåføren som avgjør om dette er mulig. Tilgjengelighet og gebyr for ekstra bagasje kan variere avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmåte.

14.1.3 Den reisende skal merke bagasjen med navn og adresse for riktig tilordning og retur, spesielt for å unngå forveksling.

14.1.4 Den reisende er selv ansvarlig for lasting av reisegodset ved omstigning. Hjelp fra bussjåføren skjer kun i unntakstilfeller og begrunner ingen krav på dette, med mindre det dreier seg om en reisende med funksjonshemming eller begrenset mobilitet.

14.2 Håndbagasje:

14.2.1 Medbringing av håndbagasje skjer kostnadsfritt, men er begrenset til ett kolli bagasje per reisende med en maksimal størrelse på 42 x 30 x 18 cm og en maksimal vekt på 7 kg.

14.2.2 Den reisende skal anbringe håndbagasjen i passasjerrommet og se til at sikkerheten og ordenen til bedriften ikke settes i fare og at andre passasjerer ikke blir negativt påvirket. Den skal prinspielt sett anbringes på bagasjehyllen i passasjerrommet eller skyves under setet foran.

14.2.3 Håndbagasjen samt innholdet blir i løpet av hele turen passasjerens ansvar og skal dermed holdes tilsvarende under tilsyn. Hvis en uberettiget tilgang for en tredjepart blir oppdaget, skal bussjåføren varsles. Passasjeren kontrollerer håndbagasjen rett før slutten av turen med hensyn til fullstendighet.

14.3 Spesialbagasje:

14.3.1 Medbringing av såk. spesialbagasje forutsetter en forhåndsregistrering fra passasjerens side og en bekreftelse om muligheten til medbringing. En generell rett til medbringing av spesialbagasje foreligger i prinsipoet ikke.

14.3.2 Som spesialbagasje gjelder gjenstander som overskrider størrelsesmålet for reisegods. Da skal bagasjeomfanget (høyde i cm + bredde i cm + dybde i cm) på spesialbagasjen ikke være større enn 240 cm. Et enkelt spesialbagasjekolli skal ikke overskride en maksimal vekt på 30 kg.

14.3.3 Medbringing av spesialbagasje er begrenset til ett kolli per passasjer.

14.3.4 Generelt er følgende gjenstander utelukket fra transport: interiørgjenstander, møbler eller deler av møbler, elektroapparater, surfebrett og kartonger. Ortopediske hjelpemidler og sykler regnes ikke som spesialbagasje. For disse gjelder spesielle betingelser.

14.3.5 Spesialbagasje må bestilles på forhånd. Bestillingen kan gjøres på nett i bestillingsprosessen, via telefon eller på nett via Administrere bestillingen min etter billettkjøpet. Hvis det er nok plass i bagasjerommet på bussen, og spesialbagasje ikke er bestilt på forhånd, kan dette kjøpes direkte hos bussjåføren. Det er bussjåføren som avgjør om dette er mulig. Tilgjengelighet og gebyr for spesialbagasje kan variere avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmåte.

14.4 Musikkinstrumenter:

14.4.1 Musikkinstrumenter regnes som spesialbagasje. Hvis det aktuelle instrumentet (inkl. instrumentkoffert) underskrider håndbagasjens høyeste mål, kan musikkinstrumentet transporteres kostnadsfritt i stedet for håndbagasjen. Hvis det aktuelle instrumentet (inkl. instrumentkoffert) overskrider håndbagasjens høyeste mål, må transporten skje i koffertrommet. I dette tilfellet belastes et tilleggsgebyr (jf. paragraf 14.3.5). Musikkinstrumenter og deres koffert som overskrider et mål på 135 x 48 x 35 cm, er utelukket fra transport.

14.4.2 Det anbefales generelt å transportere musikkinstrumenter i hardskallskoffert.

14.5 Verdifulle gjenstander og elektronisk utstyr:

14.5.1 Verdifulle gjenstander, for eksempel kontanter, smykker, edle metaller, nøkler, briller (solbriller og/eller lesebriller), elektroniske enheter (bærbare datamaskiner, iPad-er, nettbrett, MP3-spillere, mobiltelefoner, kameraer, strømbanker, litiumbatterier eller litiumakkumulatorer), e-sigaretter, elektroniske forbruksvarer (spesielt bærbare datamaskiner, mobiltelefoner osv.) påvirket av en tilbakekallingshandling fra produsenten eller forhandleren, kontaktlinser, proteser, medisiner, viktige dokumenter (vitnemål, andre attester, legitimasjon, pass, førerkort, verdipapirer) osv. og skjøre gjenstander må fraktes i håndbagasje, ikke vanlig bagasje, og er underlagt passasjerens aktsomhet.

14.5.2 Hvis verdigjenstander likevel transporteres i bagasjen, skjer dette uten rett til erstatning. Her er tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet unntatt.

14.6 Barnevogn:

14.6.1 Barnevogner transporteres som spesialbagasje (maks 1 barnevogn pr. passasjer). Barnevognen må kunne legges sammen. Barnevogner som ikke kan legges sammen, utelukkes fra transport. Registreringen må skje hos kundeservice tidligst 48 timer på forhånd før avgang.

14.6.2 Barnevogn transporteres kostnadsfritt.

14.7 Sykler & El-sparkesykkel:

14.7.1 Sykler

14.7.1.1 På noen strekninger blir sykler transportert. Syklene må ha standard størrelser uten påmonteringer og skal ikke overskride en vekt på 20 kg - E-sykler, Pelecs, tandemsykler eller sykler med tre hjul er utelukket fra transport.

14.7.1.2 Vi anbefaler alle passasjerer som ønsker å ta med seg sykkel, å bestille reisen og sykkelplassene tidlig på forhånd.

14.7.1.3 Sykkeltransporten skjer kun innenfor rammen av den kapasiteten på maksimalt 5 sykler per buss som står til disposisjon. En transportplikt for sykler foreligger i prinsippet ikke.

14.7.1.4 Transport av sykler er underlagt en tilleggsavgift for sykkel. Tilgjengelighet og sykkelgebyr kan variere avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmåte. Syklene transporteres på sykkelholdere. I spesielle tilfeller er transport bare mulig i egnede poser i bagasjerommet (f.eks. sammenleggbar sykkel). Sykkelbagens samlede dimensjoner kan ikke overstige 240 cm (høyde + bredde + dybde) og må ikke veie mer enn 20 kg. I så fall må kundeservice varsles (jf. pkt. 14.3.5).

14.7.2 El-sparkesykkel

14.7.2.1 Transport av elektriske sparkesykler og lignende varer på langdistansebusser er ekskludert.

14.8 Det foreligger ingen forsikring for gjenstander som er gjenglemt på bussen eller etterlatte gjenstander på annen måte. Hvis passasjeren skulle ha etterlatt noe i bussen, fyller han ut Skjema for tapte gjenstander på nettportalen til Flix.

14.9 Farlige stoffer og gjenstander er utelukket fra transport, spesielt:

 • Eksplosjonsfarlige, lettantennelige, radioaktiv, illeluktende eller etsende stoffer.
 • Upakkede eller ubeskyttede gjenstander som kan skade passasjerer.

Dertil teller f.eks. Våpen, ammunisjon og fyrverkeri.

15 Transport av dyr

15.1 Transport av hunder og andre dyr i fjernreisebusser er prinsipielt utelukket.

15.2 For førerhunder for funksjonshemmede og blinde gjelder reglene som er fastsatt i 12.2.3 og 12.2.4.

16 Passasjerrettigheter ved forsinkelse og annullering

16.1 Ved annullering eller forsinkelse av avgang informerer Flix-selskapene eller eventuelt busstasjonsoperatøren passasjerene, som reiser fra en betjent busstasjon, så hurtig som mulig, likevel senest 30 minutter etter den rutetabellangitte avgangstiden, om situasjonen og om antatt avreisetid, så snart denne informasjonen foreligger. Flix-selskapene tilbyr alle reisende – spesielt også de som reiser fra bussholdeplasser uten personale – informasjon om annulleringer eller forsinkelser elektronisk. For å motta denne informasjonen er det nødvendig at de nødvendige kontaktangivelsene stilles til disposisjon (for eksempel mobilnummer).

16.2 Hvis det på fornuftig måte må antas at avgangen til den bestilte reisen må annulleres eller blir forsinket med mer enn 120 minutter, eller i tilfelle en overbooking, har passasjeren valget: (a) Tidligst mulig fortsettelse av reisen eller viderereise med endret rute til det bestemmelsesstedet som er angitt i transportavtalen under sammenlignbare betingelser som angitt i transportavtalen, eller (b) erstatning av billettprisen og eventuelt så tidlig som mulig kostnadsfri retur med buss til avgangsstedet som er fastsatt i transportavtalen. Krav på erstatning av den fullstendige, betalte billettprisen skjer både for de gjennomførte delene av reisen og for den ikke-gjennomførte delen av reisen, hvis reisen har blitt nytteløs for passasjeren i henhold til vedkommendes opprinnelige reiseplaner. Erstatningen skjer kontant, med mindre passasjeren er enig i en annen erstatningsform, og innen 14 dager etter at erstatningsforespørselen er innlevert eller passasjeren fikk tilbudet om valg mellom (a) og (b).

16.3 Flix tilbyr passasjeren kostnadsfri overnatting på hotell eller annen overnatting samt assistanse ved organisering mellom busstasjonen og overnattingsstedet, samt et opphold på én natt eller mer på grunn av annullering av reisen, samt ved en forsinkelse av avreisen fra en busstasjon på mer enn 90 minutter ved reiser som har en nødvendig planmessig varighet på mer enn tre timer. I dette tilfellet tilbyr Flix gatekjøkken, måltider eller forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden eller forsinkelsen, så fremt dette er tilgjengelig i bussen eller på busstasjonen eller kan anskaffes på rimelig måte. Flix begrenser de totale kostnadene på overnattingen - uten kostnadene for transporten mellom busstasjonen og overnattingen - til 80 EUR per natt per passasjer og til maksimalt to netter. Det forestående kravet på kostnadsfri overnatting på hotell eller annen overnatting gjelder ikke hvis Flix kan påvise at annulleringen eller forsinkelsen ble forårsaket av dårlige værforhold eller alvorlige naturkatastrofer som reduserer sikker drift av busstrafikktjenesten.

16.4 Hvis kjøretøyet i løpet av turen må tas ut av drift, tilbyr Flix passasjeren fortsettelse av reisen med et annet kjøretøy eller transport til et egnet ventepunkt som det er mulig å fortsette reisen fra.

16.5 Videre krav som følge av ulemper ved annulleringen eller forsinkelsen er ikke utelukket.

17 Ansvar

17.1 Ved uaktsomhet påtas kun ansvar – unntatt i tilfelle skade av liv, kropp eller helse – hvis vesentlige avtaleplikter overtres. Ansvaret for forsett og grov uaktsomhet er ubegrenset.

17.2 Ansvaret for indirekte skader utelukkes i tilfelle uaktsomhet. Dette gjelder ikke ved en forsettlig eller uaktsom skade av kropp, liv og helse.

17.3 Erstatningens størrelse ved dødsfall skal beregnes i henhold til gjeldende nasjonale lover. Det maksimale kompensasjonsbeløpet i henhold til nasjonale lover skal ikke være mindre enn EUR 220 000 per passasjer.

17.4 Ansvaret og beløpet på erstatningen for bagasjeskader begrenses hhv. utelukkes som følger:

17.4.1 For skade på bagasje som skjer i sammenheng med en ulykke ved bruk av reisebussen, eller tap av bagasje som skjer i sammenheng med en ulykke ved bruk av reisebussen, blir erstatningsbeløpet per skadetilfelle per passasjer og per bagasjekolli begrenset til 1.200 EUR.

17.4.2 For tap på bagasje som ikke skjer i sammenheng med en ulykke ved bruk av reisebussen, samt for forveksling eller tyveri av bagasje blir ansvar utelukket, unntatt ved forsett og grov uaktsomhet.

17.4.3 For skader eller skadeutvidelser som oppstår på bagasjen, som skyldes at passasjeren ikke har pakket riktig, blir ansvar utelukket, unntatt ved forsett og grov uaktsomhet.

17.5 Erstatningen i tilfelle skade på rullestol og andre mobilitetshjelpemidler eller hjelpeapparater tilsvarer minst gjenskaffingsverdiene eller reparasjonskostnadene på tapt eller skadet utrustning. Herunder skal det gjøres anstrengelser for raskt å skaffe  midlertidig erstatning som minst tilsvarer de tekniske og funksjonelle egenskaper på tapt eller skadet rullestol og andre mobilitetshjelpemidler.

17.6 Erstatningsbeløpet ved alle øvrige materielle skader som ikke er ulykkesbetingede bagasjeskader og ikke skader på rullestoler og andre mobilitetshjelpemidler eller hjelpeapparater blir begrenset til 1.000 EUR,  med mindre de materielle skadene skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

17.7 De nevnte ansvarsbegrensningene og ansvarsfrasigelsene gjelder ikke ved lovbestemt tvingende foreskrevet skylduavhengig ansvar eller hvis en skylduavhengig garanti er gitt i enkelttilfeller.

18 Generelle transportvilkår

[Annullert]

19 Domstol (verneting)

Domstol for kjøpmenn, juridiske personer og naturlige personer som ikke har noe generelt verneting innenlands, samt for naturlige personer, som etter inngåelse av en transportavtale har flyttet bopel eller vanlig oppholdssted til utlandet, og når deres bopel eller vanlige oppholdssted på tidspunktet for klageopprettelsen ikke er kjent, er München.

20 Uvirksomhet for enkelte bestemmelser

Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle forretnings- og spesielle transportvilkårene her skulle være eller bli helt eller delvis uvirksomme eller ugyldige, berører dette prinsipielt ikke virksomheten til transportavtalen ellers.

 

II.  Landsspesifikke spesielle transportbetingelser

1. Utfyllinger av transportvilkår Danmark

 • til 5: Studenter, barn og pensjonister får ved reising innenfor Danmark en rabatt på de vanlige prisene. Vær oppmerksom på at du ved bestilling og reise til redusert pris ved reisens start må fremlegge en gyldig bildelegitimasjon. Billetter for barn, studenter eller pensjonister gjelder kun ved forevisning av legitimasjon. Hvis du ikke kan forevise legitimasjon for føreren, bortfaller retten til redusert billett, og du må ha en vanlig billett for turen.
  Danske vernepliktige soldater kan reise kostnadsfritt ved å fremvise tilsvarende bevis og legitimasjon. Det må foretas en sitteplassreservering via e-post: service@flixbus.no
 • til 11: Klausulene 11.2, 11.3 og 11.5 gjelder ikke for forbindelser innenfor Danmark. Mindreårige under 16 år kan reise alene innenfor Danmark, også på reiser med overgang, hvis en forelder eller person med foreldremyndighet har bekreftet skriftlig at den aktuelle mindreårige er i stand til å reise uten ledsagelse og tilsyn. FlixBus påtar seg uttrykkelig intet ansvar for tilsyn med mindreårige. Innenfor Danmark reiser barn alltid til redusert takst sammenlignet med voksenbilletter. Inntil to barn under 12 år kan reise gratis hvis de ledsages av en reisende på over 16 år. Ett barn under 12 kan reise gratis når det ledsages av et barn på mellom 12 og 15 år.

2. Utfyllinger av transportvilkår Frankrike

 • til 7.6.: Alle passasjerer over 18 år, som reiser til Frankrike og innenfor det franske territoriet, må fra 9. august 2021 ha en av de tre helseprøvene som er relevante for helsepasset: enten et sertifikat for full vaksinasjon, bevis på en gyldig negativ RT-PCR-test eller antigentest, resultatet av en positiv RT-PCR-test som attesterer rekonvalesens fra Covid-19, minst 11 dager og ikke mer enn 6 måneder gammel.
  Passasjerer som ikke har tilstrekkelig bevis på dette kan bli ekskludert fra reisen. I så fall er det ingen rett til erstatningstransport.
  Fra 30. september 2021 gjelder disse tiltakene for alle passasjerer over 12 år.
 • til 11: Klausulene 11.2, 11.3 og 11.4 kommer ikke til anvendelse for forbindelser innenfor Frankrike og forbindelser fra Frankrike ut av landet. Mindreårige under 16 år må ledsages av en person med foreldremyndighet under reisen. For ungdom i alderen 16 og 17 år som reiser fra Frankrike til utlandet, skal en person med foreldremyndighet garantere at ungdommen har med seg alle nødvendige dokumenter og legitimasjonspapirer som trengs for å passere grensen (identitetskort eller pass).
 • til 12.2.1: Hvis personen har: - I Frankrike, et «invaliditets-» eller «prioritert» mobilitets- og inkluderingskort - I Tyskland, et handikapkort for sterkt handikappede eller en legeerklæring - I Italia, et sertifikat utstedt av den regionale helsemyndigheten (ASL) eller av State Social Welfare Organization (INPS) - I Tsjekkia kan en person med et gyldig ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia (PS) som nektes reservasjon, utstedelse eller levering av billett eller ombordstigning på grunn av funksjonsnedsettelse, be om å bli ledsaget av en annen person etter eget valg som er i stand til å yte den assistansen vedkommende trenger. Den ledsagende personen må være over 18 år, transporteres kostnadsfritt og, der det er mulig, tildeles et sete ved siden av den funksjonshemmede personen eller personen med redusert bevegelighet.
 • til 12.2.3: Tilgang til transport er autorisert for førerhunder eller hjelpehunder som følger med personer som holder «mobilitetsinklusjons»-kortet med «invaliditets»- og «prioritert»-merke. Førerhunder og hjelpehunder under opplæring har de samme rettighetene. Føreren eller hjelpehunden må identifiseres av guiden eller ved hjelpehundens identifikasjonssertifikat. Disse dyrene er unntatt fra kravet om munnkurv. I tillegg må de på internasjonale ruter ha med hundepasset for alle internasjonale reiser.
 • til 21.2: Etter å ha kontaktet kundeservice og i mangel av et tilfredsstillende svar innen 60 dager, informeres passasjeren om muligheten til å benytte seg av megling ved å kontakte reiselivsmekleren gratis. Dette kan gjøres enten per post til følgende adresse: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, eller elektronisk ved å sende inn forespørselen via den nettbaserte plattformen, som kan nås via følgende kobling: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Utfyllinger av transportvilkår Italia

 • til 11.1: Barn mellom 0 og 3 år kan kun transporteres i egnede barneseter. Disse setene må sikres med de to-punkts setebeltene som er tilgjengelige på bussen, og de må leveres av de voksne som ledsager de mindreårige. FlixBus er ikke ansvarlig for egnetheten og samsvaret med juridiske krav til barneseter som bæres av de voksne som ledsager de mindreårige.

  Mindreårige som er minst 3 år gamle, kan transporteres ved hjelp av fastspenningssystemer, kun hvis sistnevnte er godkjent og kompatibel med høyden (art. 172.6 Italienske trafikklover [Codice della Strada]).

  Hvis bussen ikke er utstyrt med godkjente sikringssystemer, må mindreårige transporteres med standard sikkerhetsbelter, kun hvis sistnevnte er kompatible med høyden. Denne bestemmelsen gjelder kun for barn som veier mindre enn 36 kg.

  Kun voksne som er ansvarlige for tilsyn av de mindreårige vil være ansvarlige hvis de ikke overholder disse bestemmelsene. Passasjerer som veier opptil 36 kg og er opptil 1,50 m høye, kan reise uten å bruke barnesikringssystemer, kun hvis de ikke sitter på første rad og de ledsages av en passasjer som er minst 16 år gammel.

  På internasjonale ruter kan mindreårige mellom 0 og 14 år (mindreårige som ikke er 14 år ennå) kun reise hvis de reiser sammen med en voksen (foreldre, verge eller annen person som er myndig). Hvis mindreårige under 14 år reiser på internasjonale ruter sammen med en voksen som ikke er deres foreldre eller verge, må sistnevnte gi uttrykkelig autorisasjon, signere et samtykkebrev ved det kompetente politihovedkontoret (Questura), som kan lastes ned på følgende lenke.

  Gyldigheten av reiseautorisasjonen er begrenset til den enkelte reisen (skal anses som en enveis- og/eller returreise) utenfor den mindreåriges bosted, med en bestemt destinasjon.

  Hvis mindreårige i alderen mellom 14 og 15 år (mindreårige som allerede er 14 år, men ennå ikke 15 år) ønsker å reise på internasjonale ruter uten å være ledsaget av en voksen, må foreldre eller foresatt gi en skriftlig tillatelse, som skal legges ved billetten, ved hjelp av skjemaet som er oppgitt på følgende lenke.

  På innenlandsruter, kan mindreårige mellom 0 og 10 år (mindreårige som ennå ikke er 10 år) kun reise hvis de reiser sammen med en voksen (foreldre, verge eller annen person som er myndig). Hvis mindreårige under 10 år reiser på innenlandsruter ledsaget av en annen voksen enn deres foreldre eller verge, må sistnevnte gi skriftlig tillatelse til å bli vedlagt billetten ved bruk av skjemaet som finnes på følgende lenke.

  Hvis mindreårige i alderen mellom 10 og 15 år (mindreårige som er eldre enn 10 år, men ennå ikke 15 år) ønsker å reise på innenlandsruter uten å være ledsaget av en voksen, må foreldre eller verge gi en skriftlig tillatelse, som skal legges ved billetten, ved hjelp av skjemaet som er oppgitt på følgende lenke.

  Flix og FlixCompanies er ikke ansvarlige for tilsyn av de mindreårige.

 • til 12: En person med nedsatt mobilitet i bruk av transport på grunn av fysisk funksjonshemning (sensorisk eller lokomotorisk, permanent eller midlertidig), intellektuell funksjonshemning eller andre årsaker til funksjonshemming, eller på grunn av alder, og med en tilstand som krever tilstrekkelig oppmerksomhet og tilpasning av tjenesten til alle passasjerer til hans eller hennes spesifikke behov («Person med funksjonshemming eller redusert bevegelighet» eller «Funksjonshemmet person»).
 • til 12.2.1: En følgeperson har rett til å reise gratis hvis passasjeren kan bevise behovet for ledsager til enhver tid. Bevis gis ved å vise det aktuelle dokumentet som oppgir behov for konstant assistanse ved avgang; i Italia er helsesertifikatet (Certificato) utstedt av den lokale helsemyndigheten (ASL) eller Institutt for nasjonal sosialforsikring (INPS).
 • til 12.2.3: Tjenestehunder for personer med funksjonshemninger og førerhunder for blinde transporteres gratis ved fremvisning av et gyldig dokument som beviser alvorlig funksjonshemning eller tilsvarende sertifikat (se 12.2.1). Disse dyrene må bruke munnkurv hvis sjåføren eller en passasjer ber om det.

4. Utfyllinger av transportvilkår Polen

 • til 2.2: Tjenesteytelsen utelukker ikke passasjerens rett til å endre beforsringskontrakten eller trekke seg fra befordringskontrakten på det sted bussen stopper på et busstopp under reisen for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. Tilbaketrekking fra befordringskontrakten under reisen krever forhpndsbeskjed til sjåføren. Endring av befordringskontrakten under reisen krever at man på forhånd informerer sjåføren og kjøper en ny billett.
 • til 3.1: Billetter som kjøpes for forbindelser fra FlixBus Polska sp. z o.o., gjelder som regning med hensyn til den polske mva-loven.
 • til 3.2.1: Kjøp av billetter for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o. er mulig om bord på utvalgte busser.
 • til 3.5.4: For reiser innenfor Polen blir det gitt lovbestemte rabatter til berettigede personer etter polsk lov om krav på rabattert transport i offentlig trafikk eller andre bestemmelser. Gebyret blir i dette tilfellet beregnet på grunnlag av lovbestemt rabatt og pris som er angitt i gebyrlisten som gjelder for den angitte strekningen. Passasjeren er forpliktet til å fremlegge et gyldig dokument for å bekrefte retten til rabatt før innstigning i bussen. Informasjon om tildelte lovbestemte konsesjoner og gyldige dokumenter for bekreftelse av berettigelsen finner du her.
 • til 5: For tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., skal bestemmelsene som er fastsatt under pkt. 5 også gjelde ved anerkjennelse av manglende gyldig dokument som bekrefter rett til gratis eller redusert billettpris.
 • til 5.3: For tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., skal den økte billettprisen være summen av den aktuelle billettprisen og tilleggsprisen: 150 PLN – belastes under inspeksjonen eller 200 PLN – når en betalingsforespørsel er gitt.
 • til 5.4: For tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., skal den økte billettprisen og tilleggsprisen tilbakebetales, og betalingsforespørselen skal kanselleres, etter betaling av ekspedisjonsgebyret på 15 PLN, og hvis passasjeren, senest innen 7 dager fra transportdatoen, kan fremlegge dokumenter der den relevante reisen ble bestilt eller har rett til gratis eller redusert pris. Den relevante dokumentasjonen skal sendes via kontaktskjemaet på https://www.flixbus.no/om-flixbus/kontakt-oss eller med registrert brev til adressen: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warsaw, Polen.
 • til 9.3: I Polen er det ikke tillatt å nyte alkohol om bord i bussen.
 • til 9.5: For forbindelser som gjennomføres av FlixBus Polska sp. z.o.o., finner 9.5 anvendelse i formen at passasjeren må betale en erstatning på et beløp som dekker de faktiske skadene.
 • til 12: I Polen og på tjenester som drives av FlixBus Polska sp. z o.o., gjelder avsnitt 12.2.3 og 12.2.4 for personer med funksjonshemninger med assistansehunder som definert av de relevante lovene. Følgende bestemmelser gjelder:
 • til 12.2.3: Assistansehund for en person med funksjonshemninger transporteres uten ekstra kostnad, forutsatt at den er utstyrt med sele og at personen med funksjonshemninger har et sertifikat som bekrefter status for en assistansehund og et sertifikat for påkrevde veterinærvaksinasjoner. Disse dyrene er ikke pålagt å bruke munnkurv.
 • til 12.2.4: Bestemmelsen gjelder ikke.
 • til 17: For Polen finner reglene oppført i 17 ingen anvendelse, men følgende ansvarsbestemmelser (17.8.1 til 17.8.9), tilsvarende polsk sivilrett og polsk persontransportlov gjelder:
 • til 17.8.1: Klager som oppstår i forbindelse med transportavtalen som er inngått med transportøren, skal rettes skriftlig via skjema på nettportalene til Flix til FlixBus eller ved skriftlig henvendelse til følgende adresse: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warsawa, Polen. Klager kan rettes innen ett år fra den dagen som omstendighetene som er gjenstand for klagen oppsto.
 • til 17.8.2: Klagene skal alltid navngi personen som har innlevert klagen, beskrivelse av omstendighetene og anklagene som skyldes dette, angivelse av lidd skade, kravet som stilles og underskriften til den som legger inn klagen. Original eller kopier av billetten og andre dokumenter for inngåelse av transportavtalen må vedlegges klagene, inkludert de som beviser et krav på kostnadsfri eller redusert transport.
 • til 17.8.3: I tilfelle klager vedrørende bagasje skal de nøyaktige skadene og omstendighetene som disse har oppstått under, fremlegges.
 • til 17.8.4: Når klagen ikke inneholder de forutsetningene som er nevnt ovenfor, skal denne informasjonen innleveres i etterkant. Transportøren oppfordrer i så fall den som klager til å innlevere disse angivelsene innen 14 dager etter mottak av forespørselen. En manglende reaksjon fra den klagendes side på oppfordringen innen denne fristen, fører til at klagen ikke behandles videre.
 • til 17.8.5: Transportøren behandler klagen innen 30 dager fra dato for mottak av utfylt klage.
 • til 17.8.6: Flere betingelser og en detaljert klageprosess er regulert i den polske transportloven og i utførelsesbestemmelsene.
 • til 18 og 19: Disse bestemmelsene kommer ikke til anvendelse for forbindelser som drives av FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Utfyllinger av transportvilkår Tsjekkia

 • til 3.3.3: I henhold til bestemmelsene i paragraf 1840 i lov nr.89/2012 Coll., Sivillovboken, med endringer, skal  spesialbestemmelsene angående pliktene etter kontrakter som gjennomføres som fjernsalgsavtaler, hvor forbrukeren har rett til å trekke seg fra avtalen innen en periode på fjorten dager, ikke komme til anvendelse på avtaler om passasjertransport.
 • til 11.2 til 11.4: I stedet for aldersbegrensningen i punktene 11.2 til 11.4, kan barn under seks år kun transporteres hvis de ledsages av en person som er over ti år.
 • til 11.5: Passasjerer opp til seks år transporteres vederlagsfritt; dette gjelder ikke for barn nummer to eller etterfølgende som ledsages av den samme passasjeren eller hvis barnet får et separat sete etter anmodning fr a den ledsagende passasjeren. Passasjerer mellom 6 og 18 år reiser til rabattpriser.
 • til 12: I Tsjekkia reiser personer med funksjonshemming eller bevegelseshemming til reduserte priser hvis de kan fremvise et gyldig ZTP-kort eller ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia.
 • til 12.2.1: Reisefølge transporteres vederlagsfritt når det fremlegges dokumentasjon for behov for permanent reisefølge. Fremleggelse av dokumentasjon defineres som å vise frem det aktuelle dokumentet ved reisens begynnelse, med angivelse av behov for permanent reisefølge; i Tsjekkia er dette et gyldig ZTP/P-kort utstedt i Tsjekkia.
 • til 12.2.4: Denne bestemmelsen gjelder ikke.
 • til 16.2: I tilfelle en passasjer har en enveisbillett for en forbindelse som fra avreisestasjonen er forsinket med 60 minutter eller mer, og passasjeren bestemmer seg for å annullere reisen sin, har de rett til å få refundert billettprisen for reisen.
 • til 17.1. til 17.3, 17.6, 17.7: De lovbestemte ansvarsbestemmelsene skal gjelde.
 • til 17.4.2: I stedet for den inkluderte bestemmelsen, gjelder følgende: passasjeren har rett til refusjon av dokumentert skade på tapt bagasje som transporteres i bagasjerommet, opptil maksimalt CZK 3000.
 • til 18: I tillegg til disse Alminnelige transportvilkår gjelder også dekretet fra ministeriet for transport og kommunikasjon nr.175/2000 Coll., om transportregler for offentlig passasjertransport på jernbane og vei eller annen relevant lovgivning.
 • til 19: Ethvert potensielt søksmål mellom FlixBus CZ s.r.o. og en passasjer skal behandles av en domstol i Tsjekkia. 

6. Utfyllinger av transportvilkår Sverige

 • til 16.2: 
  • Forsinkelser på turer med ruter som har samlet avstand kortere enn 150 km. (f.eks. rute 690 Arlanda til Stockholm C)
   • På turer med ruter som har samlet avstand kortere enn 150 km, gjelder andre bestemmelser i tilfelle forsinkelse på mer enn 20 minutter.
   • Passasjerene kan enten gjennomføre reisen med andre transportmåter eller fortsette reisen med den forsinkede bussen, og i begge tilfeller vil passasjerene ha rett til økonomisk kompensasjon. Det avhenger ikke av den avstanden du dekker selv, men av den samlede avstanden for den bussruten du benytter.
  • Kompensasjon for andre transportmåter.
   • Hvis det er rimelige indikasjoner til å anta at passasjerene vil bli forsinket mer enn 20 minutter til sin destinasjon, har passasjerene rett til først å gjennomføre reisen med andre transportmåter og deretter motta kompensasjon for den alternative transporten. Den alternative transporten kan for eksempel være offentlig transport, drosje eller egen bil. Anmodninger om refusjon for drosjeturer kan bare være gjenstand for vurdering dersom turen er blitt gjennomført fra og til de eksakte stasjonene som var bestilt eller planlagt.
   • Kostnadene med alternativ transport må være rimelige i forhold til omstendighetene og må ikke overskride 1/40 av prisbasebeløpet (tilsvarende «Folketrygdens grunnbeløp»), som definert av socialförsäkringsbalken (2010:110), (SEK 1182,50 for året 2020). Det er ingen forhåndsbestemte begrensninger på hva som er rimelige kostnader, men det bestemmes i hvert enkelt tilfelle.
   • Passasjerene kan også ha rett til kompensasjon for andre transportmåter for en forsinkelse, selv om passasjerene ikke har vært i stand til å kjøpe en bussbillett. Bussen må være mer enn 20 minutter forsinket og passasjerene bør spesielt ha planlagt å reise med akkurat denne bussen som er blitt forsinket. Det må foreligge bevis for at passasjerene har gjort noen forberedelser, så som å være på busstoppet/busstasjonen for å reise med den bussen som er blitt forsinket. 
  • Refusjon av billettpriser
   • Hvis passasjerene velger å fortsette reisen sin med den forsinkede bussen, har de rett til en prisrefusjon:
    • Hvis turen er forsinket med mer enn 20 minutter, har de rett til en 50 prosent refusjon av billettprisen.
    • Hvis turen er forsinket med mer enn 40 minutter, har de rett til en 75 prosent refusjon av billettprisen.
    • Hvis turen er forsinket med mer enn 60 minutter, har de rett til en 100 prosent refusjon av billettprisen.
   • Passasjerer som ber om refusjon for alternativ transport må fremsette et krav innen to måneder etter forsinkelsen.

7. Utfyllinger av transportvilkår Storbritannia

 • til 11.3: Gjelder kun reiser i Storbritannia.
 • til 11.4: Ved reiser utenfor Storbritannia må barnet være minst 16 år for å reise på egen hånd.

8. Utfyllinger av transportvilkår Spania

 • til 19: Flix SE gir uttrykkelig avkall på og ser bort fra behandlingen til Transport Arbitration Boards når det gjelder løsning av tvister knyttet til tjenestene vi tilbyr. Hvis passasjerer sender inn krav til Transport Arbitration Boards, blir de informert om alternative tvisteløsningsalternativer.

9. Tilleggsbetingelser for befordring i Hellas

 • til 9: Følgende passasjerforpliktelser gjelder:
  • Passasjerer har ikke lov til å lage støy (for eksempel å bruke radio på høyttalertelefon).
  • Må ikke feste klistremerker, dele trykte materialer, handle varer, drive med propaganda av noen form, spille musikkinstrumenter og tigge.
 • til 11.2: Barn og mindreårige som ennå ikke har fylt 7 år, har bare lov til å ta nasjonale og internasjonale reiser hvis de ledsages av en voksen.
 • til 11.3: Barn og mindreårige mellom 7 og 14 år kan bare reise alene når en forelder eller verge har bekreftet skriftlig under bestillingen at den mindreårige er både i stand til og ansvarlig nok til å reise alene og uten tilsyn. Flix, FlixCompanies og tilknyttede selskaper påtar seg uttrykkelig ikke noe ansvar for å overvåke en mindreårig. Barn som reiser alene, kan ikke reise alene på nattbusser eller over landegrenser. I tillegg er ikke alle barn som reiser alene autorisert til å delta på reiser med videreforbindelser.
 • til 11.4: Når det gjelder reiser mellom Hellas og EUs medlemsstater, kan barn og mindreårige reise alene etter at de har fylt 6 år. Når det gjelder barn med følge, må eventuelle barnevogner legges i bagasjerommet av barnets ledsager.
 • til 16.1: Passasjerer som reiser mellom Hellas og andre medlemsstater kan få tillatelse til å transportere små dyr på passasjerens ansvar og etter sjåførens eller annet autorisert transportpersonells vurdering, avhengig av kjøretøyets fyllingsgrad (kapasitet) og passasjerenes sikkerhet (med unntak av servicehunder) hvis:
  • dyrene settes i et sikkert transportbur, lukket type med dimensjoner opptil 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • De ledsages av eieren eller passeren.
  • Eieren eller passeren kan fremvise et personlig helsekort – pass for dyret.
  • Eieren eller innehaveren av dyret holder seg i nærheten av dyret og sørger for å unngå skade på, eller sjenanse for, de andre passasjerene.
  • De setter dyrene i frie rom i kjøretøyene, ute av korridorene, inngangs-/utgangspunktene og billettkontroll slik at de andre passasjerene skal få trygg transport.
  • I forbindelse med rutetrafikk og sporadisk trafikk mellom byer og innenlands, må dyrene transporteres i passasjerrommet og under ingen omstendigheter i bagasjerommet (gjelder også dyr i bunter).
  • Nærmere bestemt transporteres servicehunder, det vil si opplærte førerhunder for blinde og mobilitetsassistanse-hunder for bevegelseshemmede, sammen med hunder som er under opplæring som servicehunder, på følgende måte:
  • Uten bur og munnkurv, hvis de er i bånd, uansett størrelse.
  • Brukeren eller treneren av servicehunden (alt etter hva som er tilfelle) må på forespørsel fra billettkontrolløren eller personalet som er spesielt autorisert for dette formålet, ha med seg og vise frem de lovbestemte dokumentene som bekrefter at dyret er tilstrekkelig trent (hvis det er trent eller under trening), at det er friskt, og at brukeren eller treneren av hunden har relevant sertifisering og bevis på bruk av dyret.
  • Hvis en bruker eller trener er EU-borger eller statsborger i et tredjeland, men oppholder seg i Hellas i en kort periode, må de nødvendige dokumentene, som er utstedt av et formelt byrå eller en tjeneste fra opprinnelseslandet, oversettes til engelsk. Ved langtidsopphold i Hellas (f.eks. på grunn av arbeid, permanent opphold osv.) må de nevnte dokumentene offisielt oversettes til gresk av greske myndigheter i utlandet (ambassader osv.) i henhold til gjeldende lovgivning.
  • Brukeren eller treneren av servicehunden (alt etter hva som er tilfelle) må sørge for at kjøretøyet er rent og blir tatt vare på, og at de andre passasjerene kan ferdes uhindret.

Det bemerkes at ved skadeforvoldelse, så gjelder de generelle bestemmelsene i den sivile loven om dyreholderens ansvar for skade påført en annen person (art. 924 CV).

 • til 14: Transportøren og deres samarbeidspartnere er forpliktet til å sikre passasjerene i tilfelle en trafikkulykke, under hele transporten, til og med tidspunktet for ombordstigning og avstigning av kjøretøyet.