Hvis du opplever problemer med nettstedet, kan du ringe +49 (0)30 300 137 300 eller bruke Google Assisten i FlixBus-appen.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Datavern

Forord

Vi, FlixMobility GmbH, inkludert våre datterselskaper (heretter omtalt som: «FlixBus», «vi» eller «oss») ønsker å informere deg her om personvern hos FlixBus.

Personvernforskrifter for beskyttelse av personen som påvirkes av databehandling (vi refererer heretter til deg som registrert, samt «kunde», «bruker», «du» eller «datasubjekt») oppstår spesifikt fra EUs personvernforordning (Forordning (EU) 2016/679; heretter referert til som «GDPR»). I den grad vi bestemmer oss for formålene og metodene for databehandling, enten alene eller sammen med andre, inkluderer dette primært forpliktelsen til å informere deg åpent om type, omfang, formål, varighet og rettslig grunnlag for behandlingen (jf. art. 13 og 14 GDPR).

Formålet med disse retningslinjene (heretter: «retningslinjer for personvern») er å informere deg om måten vi behandler personopplysningene dine på.

Våre retningslinjer for personvern er modulære i struktur. De består av én del som inneholder generell informasjon om all behandling av personopplysninger og behandlingssituasjoner som trer i kraft hver gang nettstedet vårt åpnes (Klausul 1 Generell informasjon) og en spesiell del, der innholdet kun refererer til den behandlingssituasjonen som er spesifisert deri med navnet på det respektive tilbudet eller produktet, spesielt når du besøker våre nettsteder, som er beskrevet nærmere her (Klausul 2 Spesiell informasjon).

Du finner mer juridisk informasjon her:

vedrørende FlixBus:

Vilkår og betingelser for bestilling (TCB)

Vilkår og betingelser for transport (TCC)

Angående FlixTrain:

Prisvilkår for FlixTrain GmbH

Vilkår og betingelser for transport av FlixTrain GmbH (TCC)

For jobbsøkere:

Informasjon om datavern for jobbsøkere

1. Generell informasjon

1.1 Definisjon av begreper

Disse retningslinjene for personvern er basert på følgende definisjoner av begreper, som beskrevet i Art. 4 GDPR:

 • «personopplysninger» er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»). En person er identifiserbar hvis han/hun kan identifiseres direkte eller indirekte, spesifikt ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, en online-identifikator, lokasjonsdata eller ved hjelp av informasjon om fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitetsegenskaper (Art. 4(1) GDPR). Identifiserbarhet kan også gjøres tilgjengelig ved å koble sammen slik informasjon eller annen ytterligere kunnskap. Dette avhenger ikke av forekomsten, formen eller den fysiske utførelsesformen av informasjonen (bilder, video eller lydopptak kan også inneholde personopplysninger).
 • «behandling» er enhver operasjon der personopplysninger håndteres, enten det ergjennom automatiserte metoder eller ikke (dvs. teknologistøttet). Dette inkluderer spesifikt innhentingen (dvs. anskaffelsen), innspillingen, organisasjonen, strukturering, lagringen, tilpasningen eller endringen, hentingen, konsultasjonen, bruken, offentliggjøringen ved overføring, spredningen eller på annen måte å gjøre tilgjengelig, justeringen, kombinasjonen, begrensningen, slettingen eller ødeleggelsen av personopplysninger samt endring av definisjonen av et mål eller formål som opprinnelig ble brukt som grunnlag for databehandling (Art. 4(2) GDPR).
 • «behandlingsansvarlig» er den naturlige eller juridiske personen, offentlige myndigheten, etaten eller annet organ som bestemmer alene eller sammen med andre om formålene og metodene for behandling av personopplysninger (Art. 4(7) GDPR).
 • «databehandler» er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, spesifikt i samsvar med dens instruksjoner (Art. 4(8) GDPR).
 • «tredjepart» er enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ enn datasubjektet, behandlingsansvarlig, databehandler og personer som under direkte myndighet av de behandlingsansvarlige eller databehandleren er autorisert til å behandle personopplysningene; dette inkluderer også andre juridiske enheter som tilhører gruppen (Art. 4(10) GDPR).
 • «samtykke» til datasubjektet betyr enhver frivillig gitt, spesifikk, informert og utvetydig indikasjon på datasubjektets ønsker der det gjennom hans eller hennes erklæring eller gjennom en klar, bekreftende handling, vil bety enighet om behandlingen av personopplysninger knyttet til ham eller henne; (Art. 4(11) GDPR).

1.2. Navn og adresse til behandlingsansvarlig

Personen som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (Art. 4(7) GDPR) er:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-post service@flixbus.no

Ytterligere informasjon om selskapet vårt finner du i den juridiske merknaden.

1.3 Kontaktdetaljer for personvernombudet

Vårt selskaps personvernombud er tilgjengelig for deg når som helst for å svare på alle dine spørsmål og som en kontaktperson om temaet personvern.

Kontaktinformasjonen hennes er:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-post data.protection@flixbus.com

For generelle spørsmål om FlixBus, kontakt service@flixbus.no.

1.4 Juridisk grunnlag for databehandling

Behandlingen av personopplysninger er tillatt hvis minst ett juridisk grunnlag oppført nedenfor er overholdt:

 • Art. 6, paragraf 1(a) GDPR: datasubjektet har gitt sitt samtykke til behandling av personopplysningene om ham/henne for ett eller flere spesifikke formål;
 • Art. 6, paragraf 1(b) GDPR: behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt der datasubjektet er en kontraktspart, eller for implementeringen av pre-kontraktuelle tiltak som utføres på anmodning fra datasubjektet;
 • Art. 6, paragraf 1© GDPR: behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt (f.eks. en lovfestet oppbevaringsforpliktelse);
 • Art. 6, paragraf 1(d) GDPR: behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til datasubjektet eller en annen fysisk person;
 • Art. 6, paragraf 1(e) GDPR: hvis behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av offentlig myndighet som er overdratt til den behandlingsansvarlige, eller;
 • Art. 6, paragraf 1(f) GDPR: behandlingen er nødvendig for å sikre de legitime interessene som den behandlingsansvarlige eller en tredjepart har forfulgt, med mindre de motstridende interessene eller rettighetene til datasubjektet gjelder (særlig der datasubjektet er et barn).

For behandling utført av oss, spesifiserer vi det gjeldende juridiske grunnlaget i henhold til Klausul 2. Behandling kan også baseres på mer enn ett juridisk grunnlag.

1.5 Kategorier av mottakere

Under visse betingelser overfører vi dine personopplysninger til våre datterselskaper, eller personopplysninger fra våre datterselskaper overføres til oss, i den grad det er tillatt.

Som med ethvert større selskap, bruker vi også eksterne innenlandske og utenlandske tjenesteleverandører til å håndtere våre forretningstransaksjoner og arbeider med partnerselskaper hjemme og i utlandet. Disse inkluderer for eksempel:

 • transportører (du kan finne en oversikt over gjeldende transportører her)
 • (IT) tjenesteleverandører
 • finansinstitusjoner og leverandører av betalingstjenester
 • salgspartnere
 • kundeserviceleverandører (interne/eksterne)
 • butikkoperatører
 • sikkerhetsselskaper
 • (reise) forsikringsselskaper
 • andre partnere engasjert for vår forretningsvirksomhet (f.eks. revisorer, banker, forsikringsselskaper, advokater, tilsynsmyndigheter, andre parter som deltar i selskapsoppkjøp)

Tjenesteleverandørene og partnerselskapene må gi garantier for at egnede tekniske og organisatoriske tiltak implementeres av dem på en slik måte at behandlingen oppfyller juridiske krav og rettighetene til datasubjektene ivaretas.

Vi overfører personopplysninger til offentlige organer og institusjoner (f.eks. politi, påtalemyndighetens kontor, tilsynsmyndigheter) hvis det er en tilsvarende forpliktelse/autorisasjon.

For behandling utført av oss, spesifiserer vi kategoriene av datamottakere under Klausul 2.

1.6 Krav til overføring av personopplysninger til tredjeland

Som en del av våre forretningsforhold, kan dine personopplysninger deles med eller offentliggjøres til tredjeparter, som også kan befinne seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), dvs. i tredjeland.

I den grad det er nødvendig, vil vi informere deg i de relevante avsnittene i Klausul 2 om de respektive detaljene om overføringen til tredjeland i forbindelse med behandlingen utført av oss.

Europakommisjonen sertifiserer at noen tredjeland har personvern som er sammenlignbar med EØS-standarden ved hjelp av såkalte tilstrekkelighetsbeslutninger (en liste over disse landene og en kopi av tilstrekkelighetsbeslutningene kan lastes ned fra: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

I andre tredjeland som personopplysninger kan overføres til, er det imidlertid ikke sikkert at det er et konsekvent høyt nivå av personvern på grunn av mangel på juridiske bestemmelser. Hvis dette er tilfelle, sørger vi for at personvernet er tilstrekkelig garantert.

Dette er for eksempel mulig via bindende selskapsforskrifter (kalt «bindende selskapsregler»), standard kontraktsklausuler fra Europakommisjonen for beskyttelse av personopplysninger, sertifikater og anerkjente etiske retningslinjer.

I den grad det er nødvendig for din bestilling og tilhørende levering og behandling av transporttjenester, er overføring av personopplysninger som kreves for dette til tredjeland tillatt i samsvar med art. 49. paragraf 1(b) GDPR.

Ta kontakt med vårt personvernombud hvis du ønsker mer detaljert informasjon om dette emnet.

1.7 Lagringsvarighet og datasletting

Lagringsperioden for de innsamlede personopplysningene avhenger av formålet vi behandler dataene for. Dataene vil bli lagret så lenge dette er nødvendig for å oppnå det tiltenkte formålet.

I tilfelle behandling utført av oss, spesifiserer vi i Klausul 2 hvor lenge dataene vil bli lagret av oss. Hvis ingen eksplisitt lagringsperiode er spesifisert nedenfor, vil dine personopplysninger bli slettet eller blokkert så snart formålet eller det juridiske grunnlaget for lagringen ikke lenger gjelder.

Lagring kan imidlertid finne sted utover den spesifiserte tiden i tilfelle av en (umiddelbar) rettslig tvist med deg, eller hvis andre rettslige prosesser iverksettes, eller hvis lagring er fastsatt av lovbestemmelser som vi som behandlingsansvarlig er underlagt. Hvis lagringsperioden som er foreskrevet av lovbestemmelser utløper, vil personopplysningene bli blokkert eller slettet med mindre ytterligere lagring av oss er påkrevd og det er et rettslig grunnlag for dette.

1.8 Automatisert beslutningstaking (inkludert profilering)

Vi har ikke til hensikt å bruke personopplysninger innhentet fra deg for prosesser som involverer automatisert beslutningstaking (inkludert profilering). Hvis vi ønsker å implementere disse prosedyrene, vil vi informere deg om dette separat i samsvar med lovbestemte bestemmelser.

1.9 Ingen forpliktelse til å oppgi personopplysninger

Vi gjør ikke noen grunnleggende konklusjoner om kontrakter med oss avhengige av at du gir oss personopplysninger på forhånd. I prinsippet er det heller ingen lovbestemt eller kontraktsmessig forpliktelse til å gi oss dine personopplysninger, men vi kan muligens kun være i stand til å tilby visse tilbud i begrenset grad, eller ikke i det hele tatt, hvis du ikke oppgir de nødvendige dataene for dette.

1.10 Lovbestemt forpliktelse til å overføre visse data

Under visse omstendigheter kan vi være underlagt en spesiell lovbestemt eller rettslig forpliktelse til å oppgi personopplysninger til tredjeparter, spesielt offentlige organer.

1.11 Datasikkerhet

Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å innhente dataene dine, tar i betraktning den nyeste teknologien, implementeringskostnadene og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen, samt eksisterende risikoer ved et databrudd (inkludert sannsynligheten for og effekten av en slik hendelse), for å beskytte datasubjektet mot utilsiktet eller tilsiktet manipulering, delvis(t) eller fullstendig tap eller ødeleggelse, eller mot uautorisert tilgang fra tredjeparter (f.eks. bruker vi TLS-kryptering på nettstedene våre). Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig for å ta hensyn til teknologiske utviklinger.

Vi gir deg gjerne ytterligere informasjon om dette på forespørsel. Ta kontakt med vårt personvernombud eller vår CISO (ansvarlig for informasjonssikkerhet) i denne forbindelse.

Kontaktinformasjonen hans er:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-post it-security@flixbus.com

1.12 Dine rettigheter

Du kan hevde dine rettigheter som datasubjekt angående dine personopplysninger når som helst, spesifikt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er gitt i Klausul 1.2. Datasubjekter har følgende rettigheter under GDPR:

Rett til informasjon
Du kan be om informasjon i samsvar med Art. 15 GDPR om dine personopplysninger behandlet av oss. I din forespørsel om informasjon, bør du klargjøre din bekymring for å gjøre det enklere for oss å samle de nødvendige dataene. På forespørsel vil vi gi deg en kopi av dataene som er gjenstand for behandlingen. Vær oppmerksom på at din rett til informasjon kan være begrenset under visse omstendigheter i samsvar med lovbestemmelser.

Rett til korrigering
Hvis informasjonen knyttet til deg ikke er riktig (lenger), kan du be om en korrigering i samsvar med Art. 16 GDPR. Hvis dataene dine er ufullstendige, kan du be om fullføring.

Rett til sletting
Du kan be om sletting av dine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i Art. 17 GDPR. Din rett til sletting avhenger blant annet av om dataene knyttet til deg fortsatt er påkrevd av oss for å utføre våre lovbestemte plikter.

Rett til begrensning av behandling
I samsvar med bestemmelsene i Art. 18 GDPR, har du rett til å kreve en begrensning av behandlingen av dataene relatert til deg.

Rett til dataportabilitet
I samsvar med bestemmelsene i Art. 20 GDPR, har du rett til å motta dataene du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, eller til å be om overføring til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere:
I samsvar med Art. 21, paragraf 1 GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen av dataene dine når som helst av grunner relatert til din spesifikke situasjon. Du kan protestere mot å motta annonsering når som helst med virkning for fremtiden, i samsvar med Art. 21, paragraf 2 GDPR (innsigelse mot annonsering i tilfelle av direkte markedsføring).

Rett til å klage
Hvis du mener at vi ikke har overholdt bestemmelsene i databeskyttelsesforskriftene når vi behandler opplysningene dine, kan du klage til et datatilsyn om behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel til datatilsynet vi er ansvarlige overfor:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Rett til å trekke tilbake samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av opplysningene dine med fremtidig virkning. Dette gjelder også samtykkeerklæringer som ble utstedt før GDPR trådte i kraft, dvs. før 25/05/2018.

2. Spesiell informasjon

2.1 Å besøke nettstedene våre

Informasjon om FlixBus og tjenestene vi tilbyr, finnes spesifikt på https://www.flixbus.no/ / https://www.flixtrain.com/, inkludert tilknyttede undersider (heretter felles referert til som «nettsted» eller «nettsteder»). Når du besøker nettstedene våre, behandles personopplysningene dine.

2.1.1 Levering av nettsteder

Ved bruk av nettstedene for informasjonsformål, innhenter, lagrer og behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

Loggdata: når du besøker nettstedene våre, lagres en loggdataregistrering (referert til som «serverloggfiler») på nettserveren vår. Denne består av:

 • siden som siden ble forespurt fra (referert til som henviser-URL)
 • navnet og URL-adressen til den forespurte siden
 • dato og klokkeslett for tilgangsforespørselen (i serverens tidssone)
 • versjonen av nettleseren som brukes
 • IP-adressen til den forespørrende datamaskinen
 • mengden data som overføres
 • operativsystemet
 • meldingen om hvorvidt anropet var vellykket (tilgangsstatus/http-statuskode)
 • Tidssoneforskjell fra GMT

Vi bruker IT-tjenesteleverandører som verter for våre nettsteder og for statistiske evalueringer av loggdataene.

Behandlingen av loggdataene tjener statistiske formål og forbedrer kvaliteten på nettstedene våre, spesielt stabiliteten og sikkerheten til tilkoblingen.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(f) GDPR. Vår legitime interesse er å kunne gjøre nettstedene tilgjengelige for deg på riktig måte.

2.1.2 Kontaktskjemaer

Ved bruk av kontaktskjemaer behandles dataene som overføres på denne måten (f.eks. tittel, etternavn og fornavn, adresse, selskap, e-postadresse og tidspunktet for overføringen, emnet for forespørselen).

Behandlingen av kontaktskjemadata skjer for å behandle forespørsler, og avhengig av grunnlaget for og innholdet i forespørselen din, enten på det juridiske grunnlaget av Art. 6 paragraf 1(b) GDPR, hvis det gjelder en kontraktsrelatert forespørsel, eller i andre tilfeller på det juridiske grunnlaget av Art. 6 paragraf 1(f) GDPR, er vår legitime interesse å behandle kontaktforespørsler.

Vi bruker kundeserviceleverandører for jobb-behandling for å svare på forespørsler som gjøres via våre kontaktskjemaer.

I tillegg lagrer vi kontaktskjemadata så vel som den respektive IP-adressen for å overholde våre forpliktelser til å fremlegge bevis, for å sikre samsvar med og dokumentasjon av juridiske forpliktelser, for å kunne klargjøre eventuell misbruk av dine personopplysninger og for å sikre sikkerheten til våre systemer.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1© eller (f) GDPR.

2.1.3 Bestilling, levering og behandling av transporttjenester

Ved bestilling av billetter for transporttjenester, innhenter, lagrer og behandler vi følgende kategorier av personopplysninger:

 • e-postadresse
 • etternavn og fornavn
 • tilkoblingsdata
 • betalingsdata
 • fødselsdato (for transporttjenester der barn har spesialpris)
 • samtykke til de respektive vilkårene og betingelsene
 • informasjon om forhåndsreservasjon av seter
 • bagasjedetaljer
 • språket i bestillingsdomenet
 • bestillingskanal (nett eller app)

Du har også muligheten til å oppgi et kontakttelefonnummer i tilfelle forsinkelser eller endringer i reiseruten på reisen din (valgfritt).

Disse dataene behandles for bestillingen, leveringen og behandlingen av transporttjenester, inkludert kundeservice, samt for oppfyllelse av juridiske forpliktelser.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(b), © GDPR.

Vi bruker også noen av disse dataene for produktanbefalinger, se Klausul 2.1.4 og for nyhetsbrevet, se Klausul 2.1.5 og kundekontoen, se Klausul 2.1.6.

Ved bestilling av billetter for internasjonale transporttjenester, innhentes også følgende kategorier av personopplysninger avhengig av avreisested og ankomststed:

 • informasjon om kjønn
 • identitetsdokument, pass eller ID-nummer
 • informasjon i forbindelse med tiltak for å avsperre COVID-19 (koronavirus)-pandemien (for mer informasjon om dette emnet, se https://www.flixbus.no/personvernregler-covid-19)

Disse dataene behandles for bestillingen, leveringen og behandlingen av transporttjenester, inkludert kundeservice, samt for oppfyllelse av juridiske forpliktelser.

Vi videresender de ovennevnte dataene til de(n) respektive transportøren eller transportørene, samt til offentlige organer hvis det er en tilsvarende forpliktelse/autorisasjon.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(b) eller © GDPR.

De nødvendige betalingsdataene vil bli overført til en betalingstjenesteleverandør for sikker behandling av betalingene initiert av deg.

Våre leverandører av betalingstjenester er:

Betalingstjenesteleverandører Betalingsalternativer

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nederland
Retningslinjer for personvern:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kredittkort
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Retningslinjer for personvern:
https://payu.in/privacy-policy
Kredittkort
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 München
Retningslinjer for personvern:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxembourg
Retningslinjer for personvern:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(b) eller (f) GDPR.

For visse bestillinger bruker vi også teknologiene og tjenestene til Distribusion Technologies GmbH som behandlere (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-3465507-50, e-post: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Produktanbefaling

I den grad det er tillatt, kan vi bruke e-postadressen vi har mottatt i forbindelse med bestillingen eller transporttjenesten for å sende deg regelmessige tilbud på e-post for produkter fra vårt utvalg, tilsvarende de som allerede er kjøpt.

Vi bruker eksterne kundeserviceleverandører som behandlere for å sende produktanbefalinger.

Du vil motta disse produktanbefalingene fra oss uavhengig av om du har abonnert på et nyhetsbrev eller har samtykket i markedsføringskommunikasjon via e-post. Vi vil gjerne gi deg informasjon på denne måten om produkter fra vårt utvalg som du kanskje er interessert i, basert på dine nylige kjøp hos oss.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6 paragraf 1(f) GDPR; vår legitime interesse er å informere deg om vårt produktutvalg og foreslå visse produkter for deg.

Du kan når som helst protestere mot bruken av e-postadressen din ved å bruke koblingen for avmelding av produktanbefalingen, eller ved å sende en melding til unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Nyhetsbrev

Hvis du også registrerer deg for nyhetsbrevet via registreringskoblingen vår, ber vi deg om å samtykke til behandling av dataene dine (e-postadresse, for- og etternavn, bosted) for å sende deg nyhetsbrevet via e-post med jevne mellomrom.

Som en del av abonnementet ditt på nyhetsbrevet, innhenter vi også ditt samtykke til at vi kan tilpasse innholdet i nyhetsbrevet i henhold til dine behov og interesser.

For registrering for nyhetsbrevet vårt, bruker vi den såkalte doble påmeldingsprosedyren. Dette betyr at etter at du har registrert deg, sender vi en e-post til e-postadressen du oppga, og ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter registreringen innen 24 timer, vil informasjonen din bli blokkert og automatisk slettet etter én måned.

Nyhetsbrevet kan gjelde alle varer, tjenester, produkter, tilbud og kampanjer levert av den behandlingsansvarlige (Klausul 1.2) og/eller av selskaper tilknyttet den behandlingsansvarlige, eller av partnerselskaper.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(a) GDPR.

I tillegg lagrer vi IP-adressene du bruker og tidspunktet for registrering og bekreftelse. Hensikten med prosedyren er å bevise at du er registrert og, om nødvendig, å kunne avklare eventuelt misbruk av dine personopplysninger. Hvis vi behandler personopplysningene dine for dette formålet, gjøres dette på grunnlag av våre legitime interesser i å sikre overholdelse og dokumentasjon av juridiske krav.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(f) GDPR; vår legitime interesse er å kunne bevise samtykke.

Du kan når som helst trekke tilbake bruken av e-postadressen din ved å bruke koblingen for avmelding av nyhetsbrevet, eller ved å sende en melding til unsubscribe@flixbus.com. Lovligheten til databehandlingsoperasjonene som allerede er utført forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Vi bruker eksterne IT-tjenesteleverandører som fungerer som behandlere for å distribuere nyhetsbrevet.

2.1.6 Kundekonto

Du har muligheten til å opprette en personlig kundekonto hos oss. I det passordbeskyttede området på kundekontoen kan du administrere bestillingene dine på en praktisk måte og lagre dataene dine for fremtidige reiser.

For å opprette en kundekonto innhentes følgende obligatoriske opplysninger:

 • e-postadresse
 • fornavn og etternavn
 • passord (selvvalgt)

Vi bruker disse dataene til å administrere kundekontoen din og opprette fakturaer.

I tillegg kan du også angi et mobilnummer i kundekontoen din, slik at vi kan kontakte deg ved en eventuell forsinkelse eller en endring i reiseruten for reisen din (valgfritt).

Du kan også velge å lagre følgende ytterligere data på kundekontoen din (valgfritt):

 • tittel
 • fødselsdato
 • adresse (postnummer, by og land)
 • betalingsmetoder

Disse dataene brukes til å administrere kundekontoen din og utstede fakturaer, og kan også brukes til å sende tilpassede produktanbefalinger (Klausul 2.1.4) og – hvis du har registrert deg for dette formålet – for å sende nyhetsbrev (Klausul 2.1.5).

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(a), (b) eller (f) GDPR.

Hvis du har gitt ditt samtykke, blir såkalte vedvarende informasjonskapsler lagret på enheten din med funksjonen «forbli logget inn», deres formål er å sikre at du ikke trenger å logge inn igjen under påfølgende besøk på nettstedet vårt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deg hvis du har deaktivert lagring av slike informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(f) GDPR.

Du kan oppdatere eller slette kundekontoen – og dermed også dine lagrede personopplysninger – når som helst på din personlige kundekonto.

2.1.7 Bruk av informasjonskapsler, programvareutvidelser og andre tjenester

Informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, lagres informasjon i form av en informasjonskapsel (små tekstfiler) på enheten din. Informasjon om din bruk av nettstedet lagres der (identifikasjons-ID, besøksdato osv.). Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det enklere for deg å bruke våre nettbaserte tjenester gjennom ulike tjenestefunksjoner (som gjenkjennelse av tidligere besøk) og kan dermed bedre tilpasse våre internett-tilbud for å møte dine behov.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler og slette eksisterende informasjonskapsler ved å velge de passende innstillingene i nettleseren din. Hjelpefunksjonen til de fleste nettlesere forklarer hvordan du kan velge disse innstillingene. Hvis du imidlertid ikke godtar informasjonskapsler, kan dette påvirke tjenestefunksjonene til våre internett-tilbud. Vi anbefaler derfor at du lar informasjonskapselfunksjonen være på.

I tillegg bruker vi informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører til å re-målrette og re-markedsføre teknologier for å optimalisere våre nett-tilbud og for interessebaserte markedsføringsformål. Den lagrede surfeatferden analyseres ved hjelp av en algoritme, slik at målrettede interesserelaterte produktanbefalinger kan vises i form av reklamebannere eller annonser på tredjepartsnettsteder. De pseudonymiserte bruksprofilene blir ikke slått sammen med personopplysninger om personene som disse pseudonymene er tildelt til uten uttrykkelig og separat samtykke fra personen det gjelder.

Du finner omfattende informasjon om hvordan du kan oppnå dette på en rekke nettlesere på følgende nettsteder: youronlinechoises, Network Advertising Initiative og/eller Digital Advertising Alliance. Du finner også informasjon der om hvordan du kan slette informasjonskapsler fra datamaskinen din, samt generell informasjon om informasjonskapsler. Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler:

Forbigående informasjonskapsler, som også kalles midlertidige eller «øktinformasjonskapsler», er informasjonskapsler som slettes etter at du forlater vår nettbaserte tjeneste og lukker nettleseren. I slike informasjonskapsler lagres for eksempel språkinnstillinger eller innholdet i ordren.

Vedvarende eller permanente informasjonskapsler forblir lagret selv etter at nettleseren er lukket. For eksempel lagres påloggingsstatus eller angitte søkeord. Vi bruker slike informasjonskapsler, blant annet, for rekkeviddemåling eller markedsføringsformål. Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en spesifisert periode, noe som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan imidlertid når som helst slette disse informasjonskapslene i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

I tillegg til «førsteparts informasjonskapsler», som vi stiller inn som behandlingsansvarlige for databehandling, brukes også «tredjeparts informasjonskapsler», som tilbys av andre leverandører. Vi vil informere deg nedenfor om bruken av «tredjeparts informasjonskapsler» og om vårt samarbeid med eksterne tjenesteleverandører som tilbyr tjenester for oss, for eksempel nettsporing eller rekkeviddemåling. Vi vil også informere deg nedenfor om muligheten til å protestere mot individuelle informasjonskapsler.

Det juridiske grunnlaget for bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er Art. 6, paragraf 1(f) GDPR, vår legitime interesse er å gjøre våre nettsteder tilgjengelige for deg med spesifikke funksjoner, for å forbedre dem og for å sikre sikkerheten og integriteten til våre nettsteder.

Det juridiske grunnlaget for bruk av funksjonelle og markedsføringsrelaterte informasjonskapsler er Art. 6, paragraf 1(a) GDPR.

Tredjepartstjenester som brukes

Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Adtriba

Data innhentes og lagres på dette nettstedet ved hjelp av teknologier fra AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/), og disse dataene brukes til å opprette pseudonymiserte bruksprofiler. Disse bruksprofilene brukes til å analysere besøkendes atferd og evalueres for å forbedre og tilpasse utformingen av nettstedet etter behov. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten som brukes av besøkende på nettstedet, og lar dem bli gjenkjent neste gang de besøker nettstedet vårt. De pseudonymiserte bruksprofilene blir ikke slått sammen med personopplysninger om personene som disse pseudonymene er tildelt til uten uttrykkelig samtykke fra personen det gjelder, som skal gis separat.

Du finner mer detaljert informasjon fra leverandøren i selskapets retningslinjer for personvern https://privacy.adtriba.com/.

Tapad rapportering av kryssapp og kryssenheter

Dette nettstedet innhenter og bruker informasjon på tvers av apper og enheter for rapporteringsformål. Nettstedet innhenter ikke personopplysninger som kan spores tilbake til en enkeltperson, ikke engang for apper og enheter. Nettstedet bruker spesifikke teknologier til å spore brukere på tvers av apper og enheter, inkludert informasjonskapsel- og ID-synkronisering.

Du finner mer detaljert informasjon fra leverandøren i selskapets retningslinjer for personvern: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Dette nettstedet/appen bruker Snowplow Opensource, en analyseteknologi fra Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannia).

Ved hjelp av denne analyseteknologien innhenter vi statistiske data om bruken av nettstedet vårt. Informasjon som nettleseren din overfører blir innhentet og evaluert i forbindelse med bruken av dette nettstedet. Dette gjøres med informasjonskapselteknologi og piksler, som er innlemmet i hver nettside. Dataene som innhentes på denne måten brukes til å opprette bruksprofiler som danner grunnlaget for nettstatistikk. Du kan forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende. Vi påpeker imidlertid at du kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full utstrekning i dette tilfellet.

Du finner mer detaljert informasjon fra leverandøren i selskapets retningslinjer for personvern: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Vi bruker komponenter fra TradeTracker. TradeTracker er et tilknyttet nettverk som tilbyr tilknyttet markedsføring. Tilknyttet markedsføring er en internett-basert form for distribusjon som brukes av kommersielle operatører av nettsteder, referert til som forhandlere eller annonsører, for å vise annonser som vanligvis betales via klikk eller salgsprovisjoner på tredjeparts nettsteder, dvs. med salgspartnere som også er kjent som tilknyttede selskaper eller utgivere. Forhandleren tilbyr et reklamemedium via det tilknyttede nettverket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede måter å annonsere på, som deretter integreres av et tilknyttet selskap på deres egne nettsteder eller annonseres via andre kanaler, slik som nøkkelordannonsering eller e-postmarkedsføring.

TradeTrackers driftsselskap er TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Tyskland.

TradeTracker plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. Hva informasjonskapsler er, har allerede blitt forklart ovenfor. TradeTrackers sporingsinformasjonskapsel lagrer ingen personopplysninger Kun identifikasjonsnummeret til det tilknyttede selskapet, dvs. partneren som mekler den potensielle kunden, samt referansenummeret til den besøkende til et nettsted og reklamematerialet som er klikket på, blir lagret. Formålet med å lagre disse dataene er behandlingen av provisjonsbetalinger mellom en forhandler og det tilknyttede selskapet, som behandles via det tilknyttede nettverket, dvs. TradeTracker.

Datasubjektet kan når som helst forhindre at nettstedet vårt plasserer informasjonskapsler, som allerede forklart ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes, og dermed permanent motsette seg innstillingene av informasjonskapsler. En slik innstilling i nettleseren vil også hindre TradeTracker i å plassere en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til datasubjektet. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er innstilt av TradeTracker, slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer.

De gjeldende retningslinjene for personvern for TradeTracker finnes på https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Vi bruker teknologiene til Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin for statistiske nettstedsevalueringer. Vi bruker Webtrekk-tjenesten til å samle inn statistiske data om bruken av internett-tilbudet vårt. Webtrekk GmbH ble sertifisert av TÜV i området for nettkontroll. Spesielt ble innhentingen og behandlingen av sporingsdata gjennomgått og sertifisert for samsvar med personvern og datasikkerhet. Informasjon som nettleseren din overfører blir innhentet og evaluert i forbindelse med bruken av dette nettstedet. Dette gjøres med informasjonskapselteknologi og piksler, som er innlemmet i hver nettside. Den direkte koblingen til en bestemt person er ekskludert til enhver tid. Dataene som innhentes på denne måten brukes til å opprette anonyme bruksprofiler som danner grunnlaget for nettstatistikk. Dataene som innhentes med Webtrekk-teknologiene brukes ikke til å personlig identifisere besøkende på disse nettstedene med mindre det er gitt spesifikt samtykke av personen det gjelder, og disse dataene vil ikke på noe tidspunkt bli slått sammen med personopplysninger relatert til bæreren av pseudonymet.

Du kan når som helst protestere mot innhenting og lagring av data av Webtrekk, med fremtidig virkning. For mer informasjon om emnet ovenfor og personvern hos Webtrekk generelt, bruk følgende lenke: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google analytics

For å optimalisere nettstedet vårt, for å gjøre produktanbefalinger og for markedsføringsformål, bruker vi teknologien til Google Limited («Google») (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, «Google») til å opprette pseudonymiserte brukerprofiler av surfeatferden til besøkende på nettstedet vårt. For dette formålet kan informasjonskapsler brukes som gjør det mulig å gjenkjenne en nettleser på dens neste besøk på nettstedet vårt. Den lagrede surfeatferden analyseres ved hjelp av en algoritme slik at målrettede interesserelaterte produktanbefalinger senere kan vises i form av reklamebannere eller annonser på tredjeparts nettsteder. De pseudonymiserte bruksprofilene blir ikke slått sammen med personopplysninger om personene som disse pseudonymene er tildelt til uten uttrykkelig og separat samtykke fra personen det gjelder.

Du kan når som helst protestere mot opprettelsen av pseudonymiserte bruksprofiler for interesserelatert annonserings-/annonser-preferanser ved å gå inn på siden https://adssettings.google.de/authenticated.

Du finner mer informasjon om interesserelatert annonsering på https://policies.google.com/technologies/ads.

Funksjonelle informasjonskapsler

AWIN AG

Dette nettstedet bruker tjenester fra AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, TYSKLAND). For å registrere forretningstransaksjoner (salg og/eller potensielle kunder), plasserer AWIN AG en informasjonskapsel på den besøkendes enhet. Formålet med disse informasjonskapslene er å fordele vellykket annonsering til en spesifikk forretningstransaksjon og for å tilby tilsvarende faktureringstjenester. Personlig tildelbar informasjon om brukeren blir verken innhentet eller behandlet eller brukt til sporing. I sporingsinformasjonskapsler er den eneste informasjonen som lagres relatert til når og på hvilken enhet en annonse ble klikket på. Kun en individuell tallsekvens som ikke kan tildeles en bestemt bruker lagres, og som inneholder informasjon om annonsørens partnerprogram, utgiveren og det spesifikke tidspunktet for brukerens handling (klikk eller vis). Du finner mer informasjon om databehandling hos AWIN AG på https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Dette nettstedet bruker tjenestene til AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, USA). For å registrere forretningstransaksjoner (salg og/eller potensielle kunder), plasserer AWIN Inc. en informasjonskapsel på den besøkendes enhet. Formålet med disse informasjonskapslene er å fordele vellykket annonsering til en spesifikk forretningstransaksjon og for å tilby tilsvarende faktureringstjenester. Personlig tildelbar informasjon om brukeren blir verken innhentet eller behandlet eller brukt til sporing. I sporingsinformasjonskapsler er den eneste informasjonen som lagres relatert til når og på hvilken enhet en annonse ble klikket på. Kun en individuell tallsekvens som ikke kan tildeles en bestemt bruker lagres, og som inneholder informasjon om annonsørens partnerprogram, utgiveren og det spesifikke tidspunktet for brukerens handling (klikk eller vis). Ytterligere informasjon om databehandling hos AWIN Inc. kan finnes på https://www.awin.com/gb/privacy.

Hotjar

For å forbedre brukeropplevelsen din på våre internettsider bruker vi programvare fra Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Vi bruker programvaren til å måle og evaluere brukeratferd (musebevegelser, klikk, tastetrykk, rullehøyde osv.) på nettstedene våre. For dette formålet plasseres informasjonskapsler på brukernes sluttenheter og brukerdata som nettleserinformasjon, operativsystem, tidsbruk på siden osv. blir lagret. Du kan finne mer informasjon om databehandling av Hotjar på http://www.hotjar.com/privacy. Du kan motsette deg bruken av Hotjars tjenester på https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track.

Google Optimize

Nettstedet vårt bruker nettanalyse- og optimaliseringstjenesten «Google Optimize», som leveres av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (heretter «Google Optimize»). Vi bruker Google Optimize-tjenesten for å øke attraktiviteten, innholdet og funksjonaliteten til nettstedet vårt ved å vise nye funksjoner og innhold til en prosentandel av brukerne våre og statistisk evaluere endringen i bruk. Google Optimize er en undertjeneste av Google Analytics (se avsnittet Google Analytics). Google Optimize bruker informasjonskapsler som lar deg optimalisere og analysere bruken av nettstedet vårt. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene om din bruk av nettstedet vårt overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vi bruker Google Optimize med aktivert IP-anonymisering, slik at IP-adressen din forkortes av Google innen EUs medlemsland eller i andre avtalestater innen EØS-avtalen før overføring. Den fullstendige IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der kun i særtilfeller. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet vårt, til å utarbeide rapporter om optimaliseringstesten og de tilknyttede aktivitetene på nettstedet, og til å gi oss ytterligere tjenester relatert til nettstedsbruk og internettbruk. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere innstillingene til nettleseren din tilsvarende. I tillegg kan du forhindre innhenting av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet vårt (inkludert IP-adressen din) av Google, og Googles behandling av disse dataene, ved å laste ned og installere programvareutvidelsen for nettleseren tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du finner mer detaljert informasjon om Googles innhenting og behandling av data i Googles retningslinjer for personvern, som du kan få tilgang til på https://policies.google.com/privacy.

Markedsføringsinformasjonskapsler

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (US) (tidligere kjent som «Impact Radius, Inc.») og dets partnerselskaper bruker informasjonskapsler for å spore ytelsen til FlixBus sine markedsføringskampanjer. Levetiden til informasjonskapslene er begrenset til 30 minutter av brukerens aktivitet og kan forlenges til maksimalt 30 dager av enhver videre aktivitet på nettstedet.

Impact Radius kan behandle personopplysningene til besøkende på FlixBus-nettstedene (eller FlixBus-applikasjonsnedlastinger) når de handler på vegne av FlixMobility GmbH. Slike personopplysninger kan bestå av internettprotokolladresser («IP») og/eller e-postadresser som vi sender til Impact Radius.

Du finner mer detaljert informasjon om leverandøren i selskapets retningslinjer for personvern: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook-annonser

Dette nettstedet bruker re-målrettingspikselen for tilpassede målgruppeverktøy fra det sosiale nettverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ved hjelp av re-markedsføringspikselen kan Facebook bruke besøkende på nettstedet vårt som en målgruppe for markedsføringsannonser fra Facebook-annonser. For dette formålet lagres en informasjonskapsel fra Facebook på datamaskinen din.

For mer informasjon om omfanget av og formålet med datainnhentingen og videre behandling og bruk av data av Facebook, samt dine innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, referer til Facebooks retningslinjer for personvern på https://facebook.com/policy.php og https://www.facebook.com/ads/settings.

Du kan protestere mot bruken av tilpassede målgrupper på www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement eller for brukere med en Facebook-konto her.

Sojern

Informasjonskapselen SOJERN innhenter informasjon om dine reiseaktiviteter og preferanser for nettbaserte reisepartnernettsteder og plasserer personlig tilpasset, relevant annonsering for deg når du surfer på andre nettsteder og sosiale medieplattformer, samt gjennom SOJERNs analysetjenester. Lagring av konverteringsdata kan aktiveres, som brukes til å spore data, opprette rapporter og forbedre ytelsen til SOJERN-kampanjer.

Finn ut mer om SOJERN og deaktiveringsalternativet på: https://www.sojern.com/privacy/.

Google-annonser

For å optimalisere nettstedet vårt, for å gjøre produktanbefalinger og for markedsføringsformål, bruker vi teknologien til Google Limited («Google») (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, «Google») til å opprette pseudonymiserte brukerprofiler av surfeatferden til besøkende på nettstedet vårt. For dette formålet kan informasjonskapsler brukes som gjør det mulig å gjenkjenne en nettleser på dens neste besøk på nettstedet vårt. Den lagrede surfeatferden analyseres ved hjelp av en algoritme slik at målrettede interesserelaterte produktanbefalinger senere kan vises i form av reklamebannere eller annonser på tredjeparts nettsteder. De pseudonymiserte bruksprofilene blir ikke slått sammen med personopplysninger om personene som disse pseudonymene er tildelt til uten uttrykkelig og separat samtykke fra personen det gjelder. Du kan når som helst protestere mot opprettelsen av pseudonymiserte bruksprofiler for interesserelatert annonserings-/annonser-preferanser ved å gå inn på siden https://adssettings.google.de/authenticated. Du finner mer informasjon om interesserelatert annonsering på https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola-annonser

Vi bruker en piksel fra leverandøren Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010 (USA) («Taboola») på nettstedet vårt. Taboola kan bruke denne pikselen til å innhente informasjon om brukernes surfeatferd (f.eks. søkehistorikk) for å vise spesifikt innhold relatert til dine interesser og våre tilbud på tredjeparts nettsteder.

Taboola bruker også denne informasjonen til å optimalisere annonseringsaktiviteter for våre tilbud. For disse formålene innhenter Taboola spesifikt IP-adressen, tilgang til enhetsinformasjon (mobil annonse-ID, Google annonse-ID, IDFA) og nettleserinformasjon.

Ytterligere informasjon om omfanget (særlig lagringsperioden) og formålet med datainnhentingen og videre behandling og bruk av dataene av Taboola, samt dine innstillings- og innvendingsalternativer for å beskytte ditt personvern, er tilgjengelig i informasjonen om personvern hos Taboola, som finnes her: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain-annonser

Vi bruker piksler fra leverandøren Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 (USA) («Outbrain») på nettstedet vårt. Outbrain kan bruke denne pikselen til å innhente informasjon om brukernes surfeatferd (f.eks. søkehistorikk) for å vise spesifikt innhold relatert til dine interesser og våre tilbud på tredjeparts nettsteder.

I tillegg bruker Outbrain også denne informasjonen for å optimalisere annonseringsaktiviteter for våre tilbud. For disse formålene innhenter Outbrain spesifikt IP-adressen, tilgang til enhetsinformasjon (mobil annonse-ID, Google annonse-ID, IDFA) og nettleserinformasjon.

Ytterligere informasjon om omfanget (særlig lagringsperioden) og formålet med datainnhentingen og videre behandling og bruk av dataene av Outbrain, samt dine innstillings- og innvendingsalternativer for å beskytte ditt personvern, er tilgjengelig i informasjonen om personvern hos Outbrain, som finnes her: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing-annonser

Vi bruker teknologier fra Bing-annonser (bingads.microsoft.com) på våre nettsteder. Disse leveres og drives av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA («Microsoft»). Microsoft plasserer en informasjonskapsel på enheten din hvis du har gått inn på nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonsevisning. På denne måten kan vi og Microsoft fastslå at noen har klikket på en annonse, deretter har blitt videresendt til nettstedet vårt og har nådd en tidligere spesifisert målside («konverteringsnettsted»). I denne prosessen lærer vi kun det totale antallet brukere som klikket på en Bing-annonse og deretter ble videresendt til konverteringsnettstedet. Microsoft innhenter, behandler og bruker informasjon via informasjonskapselen som bruksprofiler opprettes fra ved hjelp av pseudonymer. Disse bruksprofilene evalueres for analyse av besøkendes atferd og brukes til å generere og levere reklameinnhold. Ingen personopplysninger om brukerens identitet behandles.

Hvis du ikke ønsker at informasjon om surfeatferden din som beskrevet ovenfor skal brukes av Microsoft, kan du nekte å stille inn informasjonskapsler for dette formålet – for eksempel via en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer den automatiske innstillingen av informasjonskapsler. Du kan også forhindre innhenting av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet, samt behandling av disse dataene av Microsoft, ved å deklarere din innvending på følgende kobling https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

For mer informasjon om personvern og informasjonskapslene som brukes av Microsoft og Bing-annonser, besøkMicrosofts nettsted https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Kundeservice

Når du kontakter kundeservice, innhenter vi personopplysningene du oppgir til oss på ditt eget initiativ. Du kan for eksempel sende disse til oss via e-post, telefon eller brev. Dine personopplysninger vil kun bli brukt for å kontakte deg, eller for det formålet du har gitt oss disse dataene til, f.eks. for behandling av dine forespørsler, teknisk administrasjon eller kundeadministrasjon.

Disse dataene (inkludert informasjon om kommunikasjonsmetoder som e-postadresse, telefonnummer) er gitt på frivillig basis. Vi bruker dataene til å behandle din bekymring, for å oppfylle juridiske forpliktelser om nødvendig, og for administrative formål.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, paragraf 1(b), © eller (f) GDPR.

Ved telefonforespørsler behandles dataene dine også via telefonapplikasjoner og delvis også via et taledialogsystem for å støtte oss i distribusjonen og behandlingen av forespørsler.

For vår kundeservice bruker vi eksterne kundeserviceleverandører som behandlere.

2.3 Tilstedeværelse på sosiale mediekanaler

Vi har en tilstedeværelse på sosiale medier (for øyeblikket: Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter). I den grad vi har kontroll over behandlingen av opplysningene dine, sikrer vi at gjeldende personvernforskrifter overholdes.

I tillegg til oss er følgende ansvarlig for selskapets tilstedeværelse innenfor betydningen av GDPR og andre personvernforskrifter:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Vi vil gjerne påpeke at dataene dine kan bli behandlet utenfor EU.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger av oss er Art. 6, paragraf 1(f) GDPR. Vår legitime interesse er effektiv informasjon og kommunikasjon.

Ytterligere informasjon om personvernlover i forbindelse med vår bedriftstilstedeværelse på sosiale mediekanaler finner du her:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy