Lovbestemte rabatter i Polen

1. 100 % – Grensevakter – illegal migrasjon

Grensevakter som utfører offisielle oppgaver knyttet til forebygging og hindring av illegal migrasjon på spesielt viktige internasjonale transportruter

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

2. 95 % – Ledsagere for blinde

ledsager eller omsorgsperson som følger en blind person på reisen

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

3. 95 % – Omsorgsperson for krigsinvalid

ledsager eller omsorgsperson som følger en krigsinvalid som er arbeidsufør og ikke kan bo alene

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

4. 95 % – Omsorgspersoner for personer som ikke kan bo for seg selv

ledsager eller omsorgsperson som følger en person som ikke kan bo for seg selv

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

5. 93 % – Blinde

blinde som ikke kan bo for seg selv

– gyldig for ordinær reise

6. 78 % – Grensevakter

Uniformerte grensevakter som utfører offisielle plikter knyttet til grensebeskyttelse og ledsagelse av personer i varetekt, patruljering og oppgaver i forbindelse med kontroll av grensetrafikk

– gyldig for ordinær reise og fast-track

7. 78 % - Tjenestemenn i tolletaten

Tjenestemenn i tolletaten som utfører offisielle kontrolloppgaver i henhold til skattelovgivningen som definert i avsnitt V i loven av 16. november 2016 (Journal of Laws, artikkel 1947)

– gyldig for ordinær reise og fast-track

8. 78 % – Politi

Uniformert politi som som ledsager personer i varetekt eller beskyttet eiendom, frakter spesialpost, utfører patruljetjeneste og hjelper eller assisterer håndhevende myndigheter

– gyldig for ordinær reise og fast-track

9. 78 % – Militærpoliti

Militærpoliti og militære myndigheter som utfører offisielle patruljeringsoppdrag og andre offisielle oppdrag med offentlig transport

– gyldig for ordinær reise og fast-track

10. 78 % – Funksjonshemmede barn

barn og unge (opptil 24 år) med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemninger – for transport fra bosted eller oppholdssted til og fra:

barnehager, skoler, institusjoner for høyere utdanning, omsorgs- og utdanningsinstitusjoner, opplæringsinstitusjoner, spesialskoler, sentre for spesialundervisning, sentre som forbereder barn og unge på utdanning og studier, rehabiliterings- og opplæringssentre, omsorgsboliger, støttesentre, helsetjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, inkludert spesialister og rehabiliteringsopphold

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

11. 78 % – Omsorgspersoner for funksjonshemmede barn og unge

forelder eller omsorgsperson som ledsager funksjonshemmede barn eller unge på reiser til og fra:

barnehager, skoler, institusjoner for høyere utdanning, omsorgs- og utdanningsinstitusjoner, opplæringsinstitusjoner, spesialskoler, sentre for spesialundervisning, sentre som forbereder barn og unge på utdanning og studier, rehabiliterings- og opplæringssentre, omsorgsboliger, støttesentre, helsetjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, inkludert spesialister og rehabiliteringsopphold

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

12. 78 % – Krigsinvalider som er arbeidsuføre og ikke kan bo alene

krigsinvalid som anses som helt arbeidsufør og ikke kan bo alene

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

13. 78 % – Soldater i sivil tjeneste

soldater i sivil tjeneste, med unntak av periodisk og forlenget tjeneste, og personer som oppfyller pliktene i tjenesten på tilsvarende måter

– gyldig for ordinær reise og fast-track

14. 78 % – Barn opptil 4 år

barn opptil 4 år i eget sete.

– gyldig for ordinær reise og fast-track

15. 78 % – Blinde sivile ofre i militære operasjoner

blinde sivile ofre i militære operasjoner som ikke kan bo for seg selv

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

16. 78 % – Funksjonshemmede studenter

studenter (opptil 25 år) med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemninger – for transport fra bosted eller oppholdssted til og fra:

barnehager, skoler, institusjoner for høyere utdanning, omsorgs- og utdanningsinstitusjoner, opplæringsinstitusjoner, spesialskoler, sentre for spesialundervisning, sentre som forbereder barn og unge på utdanning og studier, rehabiliterings- og opplæringssentre, omsorgsboliger, støttesentre, helsetjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, inkludert spesialister og rehabiliteringsopphold

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

17. 51 % – Blinde

blinde som ikke kan bo for seg selv

– gyldig for fast-track og ekspress

18. 51 % – Veteraner

veteraner eller andre berettigede personer – pensjonister, funksjonshemmede og personer som mottar pensjonsytelser eller familietillegg

– gyldig for ordinær reise og fast-track

19. 51 % – Antikommunistiske motstandsaktivister og personer som er undertrykte av politiske grunner

– gyldig for ordinær reise og fast-track

20. 49% – Personer som ikke kan bo for seg selv

personer som ikke kan bo for seg selv, med unntak av blinde som regnes som ute av stand til å bo for seg selv

– gyldig for ordinær reise

21. 37 % – Barn over 4 år

barn over 4 år og frem til obligatorisk førskole

– gyldig for ordinær reise og fast-track

22. 37% – Blinde

blinde som ikke kan bo for seg selv

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

23. 37 % – Uføre veteraner

skadede veteraner som mottar uføretrygd for skader eller sykdom som skyldes deltakelse i aktiviteter i utlandet

– gyldig for ordinær reise og fast-track

24. 37 % – Uføre veteraner

– gyldig for ordinær reise, fast-track og ekspress

25. 37 % – Personer som ikke kan bo for seg selv

personer som ikke kan bo for seg selv, med unntak av blinde som regnes som ute av stand til å bo for seg selv

– gyldig for fast-track og ekspress