screenreader help text

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Generelle forretnings- og bestillingsvilkår

Oppdatert: 04.04.2018

1 Gyldighetsområde

De generelle forretnings- og spesielle bestillingsvilkårene gjelder for bruk av nettportalen og bestilling av reiser fra FlixBus.

2 Avtalepartner

Avtalepartner for bestilling av reiser (billettselger) og bruk av nettportalen er FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, heretter kalt FlixMobility.

3 Kommersiell bruk av nettportalen

3.1Prissammenligningssider kan også inngå en skriftlig avtale med FlixMobility der de har tillatelse til å motta, behandle og offentliggjøre priser og rutetabeller fra FlixMobility.

3.2 Det er ikke tillatt å bruke nettportalen til FlixMobility til ikke-private eller kommersielle formål. Bruk av automatiserte systemer for å ekstrahere data fra disse nettsidene for kommersiell bruk (”Screen Scraping”) er forbudt. FlixMobility forbeholder seg retten til å forfølge overtredelser.

4 Betaling og gavekort

4.1 Billetter kan avhengig av bestillingssted betales med ulike betalingsmetoder:

  • På internett: PayPal, bankbelastning, kredittkort (Mastercard/Visa/Amex), umiddelbar bankoverføring, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Vi forbeholder oss ved hver bestilling retten til å ikke tilby bestemte betalingsmåter og henvise til andre betalingstyper.
  • Om bord på kjøretøyene: Kontant.
  • Ved utsalgssteder/reisebyråer: Alle betalingsmetoder som tilbys av byrået, i alle tilfeller kontant betaling.
  • På telefon: Kredittkort (Mastercard/Visa/Amex), samt bankbelastning for kunder med bopel i Tyskland.

4.2 Spesielle betingelser ved betaling med kredittkort:

4.2.2.1 Kjøp på kredittkort

4.2.2.2 Ved betaling med kredittkort skjer belastningen av kundens konto ved avslutningen av bestillingen. Ved betaling med kredittkort anviser kunden den benyttede kredittinstitusjonen allerede ved bestilling om å meddele FlixMobility eller en av dets delegerte tredjeparter i tilfelle en chargeback kundens navn og fullstendig adresse på oppfordring, slik at FlixMobility kan gjøre sine krav gjeldende overfor kunden.

4.2.2.3 Bankgebyrer som oppstår i tilfelle en chargeback ved kredittkortbetaling skal betales av den reisende. I tillegg kommer evt. avbestillingsgebyrer. Den reisende får mulighet til å føre bevis for at lavere eller til og med ingen kostnader har påløpt på grunn av chargeback. Kunden kan ved chargeback bli midlertidig eller permanent blokkert mot betaling med kredittkort.

4.2.3 Etter mislykket innkreving fra FlixMobility blir kravene videresendt til en ekstern tjenesteleverandør til videre behandling. FlixMobility kan for dette formidle alle de personrelaterte dataene om skyldneren til denne eksterne tjenestetilbyderen.

4.2.4 Oppregning; retensjonsrett

4.2.4.1 En rett til oppregning har kunden kun når motkrav er rettskraftig fastsatt eller er ubestridt eller anerkjent av oss. Dessuten har han en retensjonsrett kun når og i den grad motkravet er grunnlagt på samme avtaleforhold.

4.2.4.2 Hvis kunden har utestående betalingsforpliktelser hos oss, forfaller alle de aktuelle kravene fra samme avtaleforhold umiddelbart.

4.2.5 Betalingsgebyrer

4.2.5.1 Totalprisen som er angitt i nettbutikken for billetten, inneholder de eventuelle pålagte betalingsgebyrene fra tredjepartsleverandører for den betalingsprosessen du har valgt og som du må betale, samt den lovbestemte merverdiavgiften.

4.2.5.2 For kunder som velger en gebyrpliktig betalingsmetode tilkommer et gebyr på 2,1 % ekskl. mva for hele handlevognens verdi. I hvert land står minst én kostnadsfri og vanlig betalingsmetode til disposisjon.

4.3 Innløsning av gavekort:

4.3.1 Per bestilling kan det innløses maksimalt ett gavekort. Gavekort kan kun innløses på nettet eller i våre salgsbyråer.

Gavekort med en monetær verdi, såkalte verdikuponger, kan regnes på hele handlevognen.

Prosentgavekort og gratistur-gavekort kan kun regnes om til den rene turprisen. Disse kan ikke innløses mot ytterligere tjenesteytelser (f.eks. servicefastpriser, tillegg for sykler eller bagasje).

4.3.2 Ved gavekortkampanjer som gjennomføres av FlixMobility innenfor rammen av reklametiltak er anskaffelse og bruk av gavekort begrenset til tre gavekort per person. Hvis en person innløser mer enn tre gavekort i samme gavekortkampanje, kan FlixMobility annullere bestillingene som går utover de første tre. Det kan foretas avvik fra denne regelen innenfor rammen av spesialkampanjer.

4.3.3 Gavekort som ble utstedt kostnadsfritt innenfor rammen av et reklametiltak eller av kulans, forfaller ved første bestilling.

4.3.4 En kommersiell bruk, spesielt videresalg av gavekort, er forbudt og blir straffet av FlixMobility med sperring av billetten og/eller skadeerstatningskrav.

4.3.5 Det er ikke mulig å få en eventuell verdikupong saldo utbetalt.

4.3.6 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med et gavekortkjøp eller gavekortinnløsning eller gavekortoverføring, har FlixMobility rett til å stenge tilsvarende kundekontoer og/eller forlange en alternativ betalingsmåte og/eller sperre gavekortene. Ingen har krav på frigivelse eller utbetaling av aktuelle gavekort.

4.3.7 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med et gavekortkjøp eller gavekortinnløsning eller gavekortoverføring, har FlixMobility rett til å annullere billetter som ble betalt helt eller delvis med innløsning av et slikt gavekort.

4.4 Innløsning av Interflix-gavekortkoder

4.4.1 Per bestilling kan det innløses maksimalt én gavekortkode. Gavekortkodene blir automatisk aktivert innen 48 t og kan kun innløses på nett eller hos våre partnerbyråer.

4.4.2 Gavekortkodene er gyldige i tre måneder.

4.4.3 Det kan kun bestilles én direkte forbindelse, med unntak av tur-/returreiser. Avreisestedet må ikke være ankomststedet.

4.4.4 Gavekortene er personlige og ikke overførbare.

4.4.5 Ombestillinger kan utelukkende foretas via kundeservice. En avbestilling er utelukket.

4.4.6 En kommersiell bruk, spesielt videresalg av gavekortkoder, er forbudt og blir straffet av firmaet FlixMobility med sperring av billetten og/eller skadeerstatningskrav.

4.4.7 Utbetaling av eventuell mellomlegg på en kupong utelukkes.

4.4.8 Enhver reise som bestilles med et gavekort, skjer separat og atskilt fra andre reiser.

4.4.9 Den reisende har rett til å trekke seg fra kjøpeavtalen innen 14 dager. Tilbaketrekkingen skal erklæres skriftlig.

4.5 Priskampanjer

4.5.1 Priskampanjer som gjennomføres av FlixMobility GmbH innenfor rammen av marketingaktiviteter og kjøp av rabatterte billetter er begrenset til 3 billetter per person. Hvis en person kjøper mer enn tre billetter innenfor rammen av samme priskampanje, kan FlixMobility GmbH annullere alle bestillinger som går utover de første tre billettene. Denne regelen kan settes til side ved spesielle tilbud.

4.5.2 En kommersiell bruk, spesielt videresalg av gavekort, er ikke tillatt og blir straffet av FlixMobility GmbH med sperring av billetten og/eller skadeerstatningskrav.

4.5.3 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med kjøpet, tilbaketaking eller overføring av billetter forbeholder FlixMobility GmbH seg retten til å stenge tilhørende kundekonto og/eller forlange en alternativ betalingsmåte og/eller gjøre billettene ugyldige. FlixMobility GmbH godtar ingen krav om anerkjenning eller tilbakelevering av aktuell billett.

4.5.4 I tilfelle bedrageri, forfalskningsforsøk eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i sammenheng med kjøpet, tilbaketaking eller overføring av billetter forbeholder FlixMobility GmbH seg retten til å annullere billetter som helt eller delvis ble ervervet gjennom billettretur.

4.5.5 Billetter som er ervervet innenfor rammen av et tilbud, som det gjelder andre betingelser for etter utløpet av tilbudet, må erverves til den fulle pris som gjelder på reisedagen/gyldighetsdagen.

5 Avbestilling

5.1 En avbestilling kan enten skje med ny bestilling av en annen billett (avbestilling med ny bestilling) eller ved å ikke bruke billetten og deretter få den erstattet iht. 5.6. En endring eller avbestilling av bestillingen hos føreren er ikke mulig.

5.2 En avbestilling med ny bestilling (f.eks. rute, avreisetid, reisedato) kan utelukkende foretas på FlixBus-nettsider eller gjennom partnerbyråer og billettkontorer for Flix-selskapene opptil 15 minutter før planlagt avreisetid. En tur-/returreise gjelder som én bestilling.

5.3 I tilfelle en avbestilling med ny bestilling blir en såkalt avbestillingstilgodelapp utstedt. Denne avbestillingstilgodelappen er gyldig i 12 måneder og gir den reisende rett til å foreta en ny bestilling på tilgodelappbeløpet innenfor denne perioden. Hvis prisen på den nye bestillingen ligger over tilgodelappverdien, skal differanseprisen betales. Hvis den ligger under, blir restbeløpet på avbestillingstilgodelappen opprettholdt og kan brukes hhv. brukes opp ved en annen bestilling. Ved tidsmessig begrensede kampanjetilbud kan det forekomme avvik fra disse reglene. Ytterligere detaljer reguleres av de spesielle kampanjebetingelsene som finnes på nettportalen.

5.4 Per avbestilling med ny bestilling blir det belastet et avbestillingsgebyr per avbestilt reise og per reisende. Avbestillingstilgodelappen blir utstedt med beløpet på billettprisen minus kostnadene for avbestillingsprosessen. I tilfelle en endring av den reisendes navn må differansen betales når prisen på reisen har steget i mellomtiden. Endring av telefonnummer er kostnadsfritt.

5.5 Hvis det blir brukt en avbestillingstilgodelapp ved en bestilling, gjelder reglene og betingelsene for avbestillinger også for den nye reisen.

5.6 Hvis en billett som Flix-selskapene er transportør for, ikke brukes til reise, blir transportavgiften erstattet på forespørsel mot fremleggelse av billetten minus en administrasjonsavgift på 15 € per tur og reisende, så fremt det ikke kan påvises av den reisende at en skade ikke er påført eller er påført med et lavere beløp. Den reisende har plikt til å bevise at billetten ikke er brukt. Det genereres én billett per person og tur. Omstigningsforbindelser anses som én tur. Forespørselen kan foretas uten skjema. Den skal rettes til FlixMobility eller FlixBus DACH, for eksempel med post til FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 München eller til FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Administrasjonsgebyret blir redusert til et beløp på 2 € per tur og reisende pluss et eventuel overføringsgebyr, så fremt transportøren er FlixMobility GmbH eller FlixBus DACH GmbH og når forespørselen foretas umiddelbart, senest innen én uke etter utløp av billettens gyldighet.

5.7 Alle de ovennevnte administrasjonsavgiftene, avbestillingsgebyrene og et eventuelt overføringsgebyr belastes ikke når erstatningen forespørres på grunn av omstendigheter som FlixMobility GmbH eller Flix-selskapene er ansvarlig for. Tilgodebeløpet for transportavgiften minus eventuelt administrasjonsgebyr samt et eventuelt overføringsgebyr skjer utelukkende på den kontoen som kunden har angitt ved bestillingen, og ved betaling med kredittkort til denne kredittkortkontoen.

6 Domstol

Domstol for kjøpmenn, juridiske personer og naturlige personer som ikke har noe generelt verneting innenlands, samt for naturlige personer, som etter inngåelse av en transportavtale har flyttet bopel eller vanlig oppholdssted til utlandet, og når deres bopel eller vanlige oppholdssted på tidspunktet for klageopprettelsen ikke er kjent, er München.

7 Uvirksomhet for enkelte bestemmelser

Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle forretnings- og spesielle transportvilkårene her skulle være eller bli helt eller delvis uvirksomme eller ugyldige, berører dette prinsipielt ikke virksomheten til transportavtalen ellers.

 

II Avvikende landsbestemmelser

1.  Sverige

  • til 4.1: I Sverige blir det kun akseptert kortbetaling om bord på kjøretøyene (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan billetten dessuten kjøpes fra bussjåføren med mobile, NFC-baserte betalingssystemer. (F.eks. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polen

  • til 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6: Disse bestemmelsene finner ingen anvendelse for forbindelser som gjennomføres av FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • til 5.1: En kansellering kan ikke gjennomføres ved å unnlate å benytte billetten og få en etterfølgende refusjon for forbindelser gjennom FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • til 5.4: For forbindelser som gjennomføres av FlixBus Polska sp. z.o.o belastes ikke noe avbestillingsgebyr.

3. Tsjekkia

  • Til punkt 5.4: Avbestillingsgebyret gjelder ikke billetter som er betalt i tsjekkiske korona.
  • Til punkt 6: Ethvert potensielt søksmål mellom FlixBus CZ s.r.o. og en passasjer skal behandles av en domstol i Tsjekkia.