Vilkår og betingelser for trådløst Internett (Wi-Fi)

VIKTIG

Du må lese vilkårene og betingelsene i denne avtalen før du får tilgang til og kan bruke Wi-Fi-tjenesten. Ved å bruke Wi-Fi-tjenesten godtar du vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene, kan du ikke få tilgang til eller bruke Wi-Fi-tjenesten.

Wi-Fi-tjenesten er en tjeneste levert av Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland (heretter «FlixBus»), teknisk drevet av eksterne (IT) tjenesteleverandører, som er nærmere spesifisert i personvernerklæringen som det er lenket til her.

Definisjoner

"Informasjon" betyr alt materiell levert av FlixBus via Wi-Fi-tjenesten (heretter kalt "Hotspot "). "Bruker" betyr deg, hotspot-sluttbrukeren. "Kontrakt" betyr denne hotspot-avtalen.

Garanti

Hotspot leveres "som den er" og "som tilgjengelig ", og FlixBus gir ingen garantier eller fremstillinger, verken uttrykte eller underforståtte, i forhold til informasjonen, inkludert underforståtte garantier eller vilkår for fullstendighet, nøyaktighet, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for et bestemt formål.

Brukeren bekrefter: 
(a) at det er teknisk umulig å levere hotspot helt feilfritt, og at FlixBus ikke forplikter seg til å gjøre det, 
(b) at feil kan føre til midlertidig utilgjengelighet av hotspoten; 
og (c) at bruken av hotspoten kan bli negativt påvirket av betingelser og ytelser utenfor FlixBus' kontroll, inkludert overføring, telekommunikasjon mellom FlixBus og brukere, mellom ulike deler av FlixBus og mellom FlixBus og andre systemer og nettverk.

Ansvar

Brukeren samtykker i at FlixBus, med unntak av død og personskade som følge av uaktsomhet fra FlixBus' side, ikke er ansvarlig for kontrakt, brudd på rettighet, uaktsomhet, lovbestemt plikt eller på annen måte for tap eller skade som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med denne kontrakten, inkludert skade på grunn av tap av forretninger, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap (selv om FlixBus har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slikt tap eller skade).

Brukeren bekrefter videre at noe av informasjonen, for eksempel programvare, leveres til FlixBus (direkte og indirekte) av tredjeparter, og FlixBus kan derfor ikke gi noen garanti av noe slag i forbindelse med slik informasjon. Det er også viktig å sikre riktig sikkerhetskopiering av ditt eget system (for eksempel egnet brannmur). Generelt bruker du systemet helt på egen risiko. Alle krav om erstatning mot FlixBus som følge av bruk av systemet er utelukket. Dette gjelder også skader forårsaket av feil i Wi-Fi -systemet.

Bruk av hotspot/skadeserstatning

Brukeren forplikter seg til: 
a) ikke å bruke hotspoten til ulovlige formål, 
b) at hotspoten ikke skal brukes slik at hele eller deler av hotspoten blir avbrutt, skadet, gjort mindre effektiv eller hotspotens effektivitet eller funksjonalitet på noen måte blir svekket;
c) ikke å bruke hotspoten til overføring eller publisering av datavirus eller annet materiale som er ærekrenkende, støtende eller av uanstendig eller truende karakter, eller på en slik måte at det forårsaker irritasjon, uleilighet eller unødvendig angst, 
d) Ingen informasjon med ulovlig eller umoralt innhold skal distribueres. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon som har som formål å forføre, glorifisere eller trivialisere vold, inneholder støtende pornografi, truer eller forstyrrer det moralske velværet til barn eller ungdom, eller skader omdømmet til FlixBus.
e) at man ikke skal bruke hotspoten til å overføre materiale for publisering, kampanjer og/eller reklame uten FlixBus' skriftlige forhåndssamtykke, med mindre en annen bruker av hotspot spesifikt har bedt om slik overføring; og 
f) at hvis brukeren har rettigheter, krav eller søksmål mot en annen bruker som følge av bruk av hotspot, skal han/hun forfølge slike rettigheter, krav eller handlinger uavhengig av og uten regress til FlixBus.

Brukeren skal holde FlixBus skadesløs for alle krav, erstatningsansvar, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, som måtte oppstå på grunn av brudd på denne Kontrakten eller enhver bruk av hotspot fra Brukerens side. Brukeren erkjenner at FlixBus ikke har kontroll over hva slags informasjon eller innhold som overføres eller mottas av brukeren via hotspot, og at FlixBus ikke på noen måte undersøker bruken av hotspot. Brukeren samtykker i å holde FlixBus skadesløs for alle krav eller rettslige skritt som måtte oppstå i forbindelse med brukerens bruk av hotspoten og som er brakt til eller truet mot FlixBus av andre personer.

Opphavsrett

Brukeren erkjenner at all opphavsrett, alle varemerker og alle andre immaterielle rettigheter i hotspoten fortsatt tilhører FlixBus eller selskapets lisensgivere.

Suspensjon og terminering

FlixBus skal ha rett til å heve denne kontrakten umiddelbart og/eller suspendere hotspot hvis brukeren bryter gjeldende vilkår og betingelser.

Brukerdata

Som en del av bruken av denne tjenesten vil enhetens MAC-adresse bli lagret for å gi den tilgang til nettverket. Icomera kan se den i opptil 2 uker, og deretter anonymiseres og oppbevares den i opptil 12 måneder. Du kan be om tilgang til, slette, begrense eller flytte disse dataene eller sende inn en klage via e-post (privacy@icomera.com). Datainnsamling som finner sted ved bruk av hotspot er tillatt i henhold til artikkel 6 (1) b  i EUs personvernforordning.

Endringer i vilkår og betingelser

FlixBus forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen ved å informere om slike endringer i denne filen. Brukerens fortsatte bruk av hotspot etter varsel om slik endring skal anses som brukerens aksept av slik endring. Det er brukerens ansvar å kontrollere denne filen regelmessig for å kontrollere om denne kontrakten er endret.
Hvis brukeren ikke godtar endringer i vilkårene og betingelsene i denne kontrakten, må brukeren umiddelbart slutte å bruke hotspoten.

Alvorlighetsgrad

Enhver bestemmelse i denne kontrakten, med unntak av eller begrensning av ansvar, skal tolkes separat, og gjelde og videreføres selv om én eller flere av disse bestemmelsene ikke kan anvendes eller ikke kan håndheves, og skal forbli gyldig uansett om denne termineres.

FlixBus' fraskrivelse skal ikke tolkes som en fraskrivelse av eventuelle brudd på noen av bestemmelsene i denne kontrakten. Denne kontrakten skal reguleres av tysk lov, og partene skal samtykke i at tysk jurisdiksjon skal gjelde. Ansvarlig domstol er München. Ta vare på din trådløse enhet. FlixBus påtar seg intet ansvar for tap eller skade.